Biogastankning

Ny version av hbk-beräkningsverktyg

Nu finns en ny uppdaterad version av biogasbranschens verktyg för hållbarhetsredovisning och växthusgasberäkningar inom hållbarhetslagen. Den nya versionen av hbk-beräkningsverktyget ger bättre växthusgasvärden för biogas. Verktyget, instruktioner och mer information finns på Energigas Sveriges hemsida.

För att biogasens växthusgasvärde inom hbk ska bli så bra och rättvisande som möjligt uppmanas samtliga rapporteringsskyldiga för biogas för transportändamål att använda faktiska beräkningar med hjälp av det uppdaterade verktyget vid 2018 års rapportering (dvs 2017-års data).

En rad viktiga förändringar och förbättringar har införts i verktyget inför 2018 års rapportering. Metoden för hur biogasens växthusgasutsläpp ska beräknas har efter diskussioner med Energimyndigheten ändrats, vilket bättre speglar biogasens verkliga växthusgasprestanda. Med de genomförda förändringarna väntas biogasens växthusgasprestanda bli betydligt högre än vid tidigare års rapporteringar. Det gäller särskilt för biogas från avloppsreningsverk och för biogas där rötresten används som gödselmedel.

Växthusgasvärdena från Energimyndighetens årliga sammanställning från hållbarhetsrapporteringen används alltmer av beslutsfattare vid exempelvis upphandlingar och vid utveckling av olika styrmedel, såsom miljöinformation för drivmedel eller inom Klimatklivet. Det är därför viktigt att faktiska beräkningar genomförs istället för att använda konservativa normalvärden.

Viktiga förändringar i beräkningsmetoden inför 2018 års rapportering och som nu är implementerat i hbk-verktyget:

  • Biogas från avloppsreningsverk betraktas som en restprodukt från vattenreningsprocessen och endast utsläpp från och med uppgradering ska räknas med. Tidigare möjlighet att använda ett normalvärde har tagits bort.
  • Rötrest som används som gödselmedel (biogödsel) är en samprodukt, vilket innebär att utsläpp från rötresthanteringen då inte ska belasta biogasen
  • Ny utsläppsfaktor för el baserat på svensk elmix
  • Insamlingssteget för organiskt hushållsavfall slopas
  • Möjlighet att använda verktyget för rapportering även till Avfall Web har införts

Förändringarna är ett resultat av de förslag som Energigas Sverige tagit fram i samarbete med Avfall Sverige och Svenskt Vatten under 2017 utifrån en analys från Lunds Tekniska Högskola. Förslagen har sedan diskuterats och förankrats med Energimyndigheten. De tre branschorganisationerna har sedan givit i uppdrag åt Carl-Magnus Pettersson (Uppsala TeknikSupport) att uppdatera hbk-verktyget.

Läs mer om hållbarhetskriterierna här


Skriv ut:

Datum