Nya beräkningar visar faktisk återvinning

Avfall Sverige har, med hjälp av konsultföretaget Profu uppdaterat schablonvärden för beräkning av faktisk materialåtervinning. Plasten korrigeras ned kraftigt jämfört med tidigare studie. 

Omkring 35 procent av de insamlade plastförpackningarna bedöms i dagsläget kunna materialåtervinnas. Resterande del, 65 procent, går till energiåtervinning. Tidigare har andelen som materialåtervunnits bedömts vara 75 procent. 

Plastavfallet från hushållen består av plastförpackningar och så kallad kommunplast, som vissa kommuner har separat insamling av på återvinningscentraler. Till skillnad från plastförpackningar med nationellt insamlingssystem och system för producentansvar startade insamlingen av kommunplast på eget initiativ av kommunerna för att öka materialåtervinningsgraden. 

En kartläggning av det totala flödet av plastavfall, gjord av SMED, visar att knappt 10 procent av allt uppkommet plastavfall, såväl hushålls- som verksamhetsavfall, materialåtervinns till ny plast. 

Att kunna beräkna faktisk materialåtervinning ligger i tiden. I EU:s reviderade avfallsdirektiv är det stort fokus på ökad materialåtervinning och minskad deponering. År 2025 ska minst 55 procent av det kommunala avfallet i EU återvinnas till nya material. Målet ökar till 60 procent år 2030 och till 65 procent år 2035. EU tydliggör att det är faktisk materialåtervinning som ska mätas.

Redan 2014 deltog Avfall Sverige i ett arbete med syfte att ta fram indikatorer för att kunna mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering. Som ett led i detta arbete togs schabloner fram som beräknar den faktiska behandlingen på varje trappsteg i avfallshierarkin. Avfallsindikatorerna implementerades i Avfall Web under 2015 så att användarna på ett enkelt sätt ska kunna följa upp sin kommuns värden över tid. Nu har alltså schablonerna reviderats utifrån ny kunskap om återvinningsprocesser. 

Läs mer i rapport 2020:03 Reviderade schabloner för beräkning av avfallsindikatorer

 


Skriv ut:

Datum