Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Nya etappmål beslutade

Regeringen har beslutat om två nya etappmål för att minska matsvinnet, som omfattar hela livsmedelskedjan. Vidare har EU:s mål för återvinning införts i avfallsdirektivet, liksom mål för förpackningar.

Det sammantagna livsmedelsavfallet ska minska med minst 20 viktprocent per capita från 2020 till 2025. Dessutom ska andelen av livsmedelsproduktionen som når butik och konsument öka till 2025.

Två etappmål om kommunalt avfall har också beslutats, i enlighet med EU-direktivet: andelen kommunalt avfall som materialåtervinns och förbereds för återanvändning successivt ska öka. Etappmålet har en stegrande ambitionsnivå fram till år 2035, då minst 65 viktprocent av det kommunala avfallet ska förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas. 
Slutligen har regeringen beslutat om nytt etappmål för återanvändning av förpackningar, som innebär att andelen återanvändbara förpackningar som släpps ut på marknaden ska öka successivt från år 2022 med minst 30 procent år 2030.

– Vi har länge efterfrågat ett nytt etappmål för matavfall och om fler förpackningar kan ges ett längre liv är det förstås positivt, säger Avfall Sveriges vd Tony Clark. Däremot är vi besvikna över att målet för återvinning och återanvändning enbart vänder sig till kommunalt avfall. De stora avfallsmängderna uppkommer inom industrin, inte i hushållen och därmed jämförliga verksamheter.


Skriv ut:

Datum