Nya etappmål ska förebygga avfall

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen lämnat förslag till nya etappmål, dels för minskat matsvinn och dels för återanvändning av förpackningar. 

För minskat matsvinn föreslås följande etappmål: 
Matsvinnet ska minska så att det sammantagna livsmedelsavfallet minskar med minst 20 viktprocent per capita från år 2020 till år 2025 samtidigt som en ökad andel av den svenska livsmedelsproduktionen når butik och konsument till år 2025.

Detta mål är också ett steg för att nå FN:s mål om halverat matsvinn till 2030.

–   Avfall Sverige välkomnar etappmålet som ger en tydlig signal om att alla aktörer i hela livsmedelskedjan måste arbeta för att minska matsvinnet. Vi har länge efterfrågat att nationellt mål och har sedan ett år ett eget frivilligt mål som vi kallar 25/25-målet som alltfler kommuner ansluter sig till, säger Åsa Hagelin, rådgivare på Avfall Sverige.

25/25-målet innebär att det totala mat- och restavfallet ska minska med 25 procent till år 2025 jämfört med år 2015.

För återanvändning av förpackningar föreslås följande etappmål: 
Av de förpackningar som släpps ut på marknaden i Sverige för första gången, ska andelen som är återanvändbara öka med minst 25 procent från år 2022 till år 2030 samtidigt som rotationen av förpackningar i system för återanvändning ökar.

Naturvårdsverket påpekar att detta mål också ska minska den totala mängden förpackningar som släpps ut på marknaden. 

Att basåret sätts till 2022 beror på att kunskaperna om mängden återanvändbara förpackningar ännu saknas.

–   Avfall Sverige välkomnar även detta mål eftersom återanvändningen måste öka såväl av förpackningar som för andra produkter, säger Åsa Hagelin.

De föreslagna etappmålen ska bidra till förändrade beteendemönster hos konsumenter och andra aktörer, i syfte att förebygga avfall och för en mer cirkulär ekonomi. Etappmål på dessa områden bidrar även till att Sverige kan genomföra krav i EU:s förpackningsdirektiv respektive avfallsdirektiv.

Dagens etappmål för utsortering och biologisk återvinning av matavfall kommer sannolikt inte att uppdateras. Det ersätts av kravet på att alla kommuner senast 2021 ska erbjuda separat insamling av matavfall från hushåll. Det reviderade avfallsdirektivet kräver vidare att medlemsstaterna från och med 31 december 2023 ska säkerställa att biologiskt avfall antingen separeras och materialåtervinns vid källan eller samlas in separat och inte blandas med andra typer av avfall.
 


Skriv ut:

Datum