soptunnor på rad

Avtalssamverkan inom exempelvis avfallshanteringen kan bli möjligt genom ett nytt föslag.

Nya förordningarna är nu publicerade

I juni beslutade regeringen om ett förtydligat producentansvar för förpackningar och tidningar samt obligatorisk insamling av matavfall. Nu har förordningstexterna publicerats.

De beslutade ändringarna överensstämmer i stort med de förslag som regeringen remitterade under våren, men regleringen av insamling av matavfall från hushåll har tillkommit. I stort innebär de beslut­ade ändringarna följande:

  • Från och med 1 jnuari 2021 ska producenter eller tillståndspliktiga insamlingssystem samla in förpackningar och returpapper från minst 60 procent av alla bostadsfastigheter. Från och med den 1 april 2025 ska insamling ske från alla bostadsfastigheter som inte avböjt bort­trans­port (45 § förpackningsförordningen och 14 § returpappersförordningen).
  • Fastighetsägare får avböja sådan bort­trans­port från fastigheten endast om den är olämplig med hänsyn till fastighetens utformning eller belägenhet, trafiksäkerheten eller andra omständigheter (ny 24 e § avfallsförordningen).
  • Kommunen ska senast den 1 januari 2021 tillhandahålla ett system för att samla in utsorterat matavfall från hushåll och transportera bort det separat (15 a § Avfallsförordningen). Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från detta krav och kan i enskilda fall ge kommuner dispens från kravet om det finns särskilda skäl.

De nya förordningarna för förpackningar respektive returpapper träder i kraft den 1 januari 2019.

Avfall Sverige kommer att analysera de beslutade ändringarna närmare och återkomma med information till Avfall Sveriges medlemmar. 

Läs mer i den nya förpackningsförordningen, SFS 2018:1462, och returpappersförordningen, SFS 2018:1463. Nya reglerna om matavfall finns i en ändrings-SFS 2018:1466 till avfallsförordningen (2011:927). 


Skriv ut:

Datum