Riksdagshuset Stockholm

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Nya insamlingskraven senareläggs

Vid årsskiftet var det tänkt att krav om bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar samt matavfall skulle börja gälla. Igår, den 25 juni, meddelade regeringen att denna tidpunkt skjuts fram.

I ett pressmeddelande skriver regeringen:
”Det är angeläget att få insamlingssystem på plats som fungerar bra i längden för alla användare. Därför kommer regeringen också att se över bestämmelserna om system för insamling av matavfall och tillståndspliktiga insamlingssystem för förpackningsavfall och avser att fatta beslut om att senarelägga ikraftträdandet av de regler som beslutades i juni 2018.”

Någon information om när kraven istället ska träda i kraft lämnas inte. Det nämns inte heller något om returpapprets framtid. Vad gäller matavfall diskuterar Miljödepartementet enligt uppgift till Avfall Sverige bland annat stegvisa krav vad gäller separat insamling.

I sin hemställan till regeringen om översyn av bestämmelser i förpackningsförordningen anger Naturvårdsverket att ett antal formaliagrunder är oklara, bland annat gällande samråd. Det är en märklig kritik, menar Avfall Sverige.

– Ramarna för samråd har varit kända sedan juni 2018 och eventuella oklarheter borde ha kunnat klaras ut vid det här laget. Läget försvåras däremot av att Naturvårdsverket har avslagit både FTI:s och TMR:s ansökningar för att bli tillståndspliktigt insamlingssystem för förpackningar istället för att begära komplettering. Nu är det högst oklart hur det blir med den bostadsnära insamlingen av förpackningsavfall under 2021, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.

De 60-tal kommuner som har etablerat insamlingssystem från småhus för förpackningsavfall kan sannolikt inte räkna med att få uppdrag från producenterna från årsskiftet och därmed inte heller ersättning för denna insamling, om inte regeringen i särskild ordning går in och reglerar att dessa kommuner ska ersättas av producenterna. En av de kommuner som kommer att drabbas har uppskattat intäktsbortfallet till 18-20 miljoner kronor för 2021.

Även insamlingen av förpackningar vid flerbostadshus riskerar att drabbas av problem.

Ett senarelagt ikraftträdande innebär att producenterna kan fortsätta samla in från återvinningsstationer som idag i väntan på annan reglering samt att kommuner kan fortsätta samla in med stöd av 28 § 2006 års förpackningsförordning. 

Miljödepartementet utlovar besked om datum för framskjutet ikraftträdande av 2018 års förpackningsförordning efter sommaren. Avfall Sverige fortsätter att bevaka frågorna.

Läs mer i regeringens pressmeddelande 


Skriv ut:

Datum