Nyckeltal för kommunikationsinsatser inom matavfall, biogödsel och biogas

Sammanfattning: För en familj på fyra personer innebär matsvinnet att minst en matavfallspåse slängs i onödan varje vecka. Matsvinnet beräknas kosta varje hushåll i Sverige närmare 4 000 kronor per år. Tas även hänsyn till miljökostnader blir kostnaden per hushåll cirka 4 200-6 100 kronor per år, beroende på värderingsmodell för miljökostnaderna. För varje kg matavfall kan man köra nästan 2 kilometer. En buss som har 55 passagerare kan köra 100 mil på det matavfall som passagerarna producerar per år. Detta är några av de nyckeltal som tagits fram inom projektet.

Matavfallet uppstår i vårt samhälle både som matsvinn och som en rest i hushållen, restauranger och industri. Matavfallet kan bli en viktig energiresurs om det samlas in och tas om hand för att utnyttjas för biogasproduktion. För att det ska bli en resurs krävs en utsortering och insamling. En viktig faktor för att uppnå en ökad insamling av matavfallet är att öka förståelsen hos avfallsgenererarna. Denna förståelse ökas genom information kring hur den vidare behandlingen av matavfallet ser ut, med särskilt fokus på att matavfallet till sist används som bränsle i våra fordon och gödningsmedel på den åkermark som vi odlar vår mat på. 

Tidigare projekt har dock visat att det kan vara mycket svårt att kommunicera dessa budskap, framförallt till hushållen. Hushållen omfattas av många olika typer av människor. Budskapen behöver därmed personifieras och bli mer illustrativa för att gemene man ska kunna ta dem till sig. Det finns idag nyckeltal som används i kommunikationsinsatser. Problemet är att det saknas uppdaterade, och i viss mån, nya nationella nyckeltal som på ett tydligt sätt beskriver vad matavfallet kan användas till när det blir biogödsel och biogas. 

Syftet med det aktuella projektet har därför varit att uppdatera befintliga nyckeltal som särskilt riktar sig till hushållen, samt ta fram nya relevanta och transparanta nyckeltal som kan användas vid kommunikationsinsatser. Nyckeltalen ska kunna utgöra ett stöd till ett flertal aktörer såsom kommuner, avfalls- och biogödselaktörer samt myndigheter, i deras kommunikation till allmänheten gällande vikten av matavfallsinsamling och nyttan med biogödsel och biogas. I förlängningen är målet att öka insamlingen av matavfall. 

Under våren 2014 bjöds kommunala tjänstemän och aktörer in till en workshop för att diskutera fram vilka nyckeltal som efterfrågas och är relevanta. På workshopen ombads deltagarna att ta fram tre nyckeltal inom vardera av ämnena matavfall, matsvinn, biogas, biogödsel och kretslopp. Utifrån dessa framtagna förslag valde referensgruppen ut ett antal, både befintliga och nya, nyckeltal som ska undersökas och beräknas. Det är dessa nyckeltal som denna rapport omfattar. 

De vanligaste befintliga nyckeltalen har sammanställts och sedan undersökts utifrån ny statistik och ny kunskap. Efter kontrollberäkningar har några av nyckeltalen fått en ny formulering och uppdaterats. Vidare har även ett antal nya och lättförståeliga nyckeltal beräknats fram utifrån av branschens efterfrågade nyckeltal inom matavfall, matsvinn, biogas, biogödsel och kretslopp. 

Bilagor med beräkningsunderlag för nyckeltalen i rapporten finns för nedladdning på Avfall Sveriges medlemssidor.


Skriv ut:

Datum