återvinningsstation för insamling av förpackningar och returpapper

OK utestänga TMR från återvinningsstationer

Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, behöver inte ge konkurrerande företag tillgång till sina återvinningsstationer. Detta enligt ett beslut av Patent- och marknadsöverdomstolen, som därmed går emot tidigare instanser.

Tvisten mellan de både företagen har pågått sedan 2018, då FTI sade upp det nyttjanderättsavtal som funnits mellan bolagen.

Konkurrensverket menar att uppsägningen av avtalet med TMResponsability AB (TMR) utgjorde ett missbruk av FTI:s dominerande ställning vid tidpunkten för uppsägningen. FTI förnekar Konkurrensverkets påstående att den relevanta produktmarknaden utgörs av marknaden för allmänt tillgänglig och rikstäckande infrastruktur för insamling av hushållsförpackningar. 

En sammanfattade bedömning från Patent- och marknadsöverdomstolen lyder:

”Patent- och marknadsöverdomstolen har, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, funnit det styrkt att FTI hade en dominerande ställning på den relevanta marknaden. Patent- och marknadsdomstolen har dock, till skillnad från Patent- och marknadsdomstolen, inte funnit det styrkt att det skulle vara omöjligt eller orimligt svårt för en konkurrent att vid tidpunkten för uppsägningen, eller åtminstone inom överskådlig framtid, etablera ett parallellt återvinningssystem på den relevanta marknaden. Det har följaktligen inte visats att tillgången till FTI:s återvinningssystem var oundgänglig för att den som tillhandahöll en producentansvarstjänst vid tillfället skulle kunna bedriva sin verksamhet. Utifrån dessa ställningstaganden har Konkurrensverket inte styrkt att FTI missbrukat sin dominerande ställning på den relevanta marknaden. Det har därmed inte funnits skäl för något åläggande och beslutet om ett sådant ska därför upphävas.”

Detta beslut kan inte överklagas.

Läs mer hos Konkurrensverket


Skriv ut:

Datum