Ökad återvinning – ett gemensamt mål för ny överenskommelse på avfallsområdet

Genom ökat och intensifierat samarbete på avfallsområdet vill vi öka återvinningen i hela landet. Medborgarnas vilja att källsortera ska mötas av vår ambition om närhet, tydlighet och återkoppling. Syftet är att insamlingssystemet genom ständig utveckling ska säkerställa att 100 % av de förpackningar som hushållen väljer att sortera ut omhändertas.

Tydligare information, utvecklade metoder för att utvärdera servicenivån, forskning och utveckling, lokalt anpassade system och mer samordnad planering av hela avfallshanteringen är delar av överenskommelsen som vi ser kommer leda till en ökad återvinning.

I förhållande till dagens situation har vi kommit överens om att:

- Arbeta för att etablera 200 nya återvinningsstationer där vi ser behov, framförallt i större tätorter. Därefter är vi beredda att etablera ytterligare 200 stationer om det behövs.

- Fler återvinningsstationer ska etableras i områden med hög säsongsbelastning.

- Orter med året runt öppen livsmedelsbutik bör alltid ha en återvinningsstation.

- Samlokalisera återvinningsstationer och återvinningscentraler. Där ska större förpackningar kunna lämnas, och handikappanpassning och materialinsamling utvecklas.

- Välkomna lokala lösningar utifrån gemensamt definierade förutsättningar.

- Löpande utvärdera servicenivån. Där källsorteringsgraden är låg ska ökad information och fler eller bättre belägna återvinningsstationer övervägas.

- Nedskräpningen vid återvinningsstationer ska motverkas och särskilda insatser ska sättas in vid hårt drabbade stationer.

- Satsa på forskning och teknikutveckling.

- Stärka informationsarbetet och satsa på en sammanhållen kommunikation med medborgarna.

För att ytterligare markera det nya samarbetet startar vi idag Återvinningsforum, en gemensam organisation där vi utvecklar informationsplaner, forskningsprojekt och gemensamt utvärderar hela avfallshanteringens servicenivå. Återvinningsforum ska också vara en organisation där vi hanterar frågor eller tvister som uppstår lokalt.

Det övergripande målet är att Sverige ska förbli en ledande nation när det gäller återvinning, en position som ger oss möjligheter i en globaliserad värld där alla står inför samma utmaning.

Sveriges Kommuner och Landsting, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, Avfall Sverige och Svensk Glasåtervinning har inom ramen för Kommittédirektiv 2008:97 utarbetat denna gemensamma överenskommelse. Överenskommelsen kan läsas i sin helhet på Miljödepartementets hemsida, http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/01/74/269898bb.pdf.

Kontaktpersoner:

John Strand

VD, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB

0702-33 07 69

Acko Ankarberg

Ordförande, SKL:s beredning för samhällsbyggnad

0705-56 55 26

Weine Wiqvist

VD, Avfall Sverige

0708-93 15 99

 


Skriv ut:

Datum