Ökad koncentration av växtnäring i biogödsel

Sammanfattning: Det finns färdiga lösningar för att öka näringsinnehållet i biogödsel och för att hantera ökade TS- och näringshalter. Men det är osäkert om investeringen och driftkostnaden kan betalas av värdeökningen. Eventuellt reducerade spridningskostnader behöver utredas för varje enskilt fall.
För att få lönsamhet hos biogasanläggningar i Sverige är det viktigt att använda sig av effektiva processer i alla produktionsled. En faktor som ofta orsakar stora kostnader är avsättning av biogödseln trots att den utgör ett värdefullt gödningsmedel. Kostnaden beror till stor del på att konventionell biogödsel innehåller stora mängder vatten och relativt låga koncentrationer av näringsämnen jämfört med handelsgödsel. Detta leder till höga transport- och spridningskostnader samt problem med markpackning.

I denna rapport har möjligheterna undersökts för att öka näringsinnehåll och värdet av biogödseln genom att påverka förbehandlingen av substraten före rötningen. Fokus har legat på tekniker för att hantera matavfall och vissa andra substrat med hög TS-halt som också leder till högre näringskoncentrationer samt möjligheter för att komma till rätta med konsekvenserna i rötningsprocessen såsom omrörning, igensättningar och kväveinhibering.

Tekniker som har identifierats för att höja biogödselns näringsinnehåll inkluderar i första hand optimerad utrustning för slurryberedning med minskad tillsats av vatten och som tar tillvara större andel av det rötbara materialet. Möjligheterna att anpassa förbehandlingen inkluderar även torrkonservering av matavfall och ändrade rutiner för tömning av fettavskiljare. Ett annat spår som leder till högre näringshalter är avvattning av substraten, där både konventionell mekanisk avvattning och behandling med membranseparering har belysts. Slutligen kan tillsats av nya substrat med hög kväve- och fosforhalt leda till ett högre värde av biogödseln.

Nästan alla identifierade tekniker som leder till ett ökat näringsinnehåll i biogödseln innebär som sidoeffekt att även TS-halten ökar. Därför har lösningar granskats som möjliggör eller optimerar transporten och inmatningen av svår- och icke-pumpbara substrat och omrörningen av material med hög viskositet. Även förbehandlingstekniker som underlättar hanteringen av dessa substrat genom att minska viskositeten har identifierats. Förutom den ökade TS-halten kan även förhöjda koncentrationer av näringsämnen i sig leda till problem i rötningen i form av till exempel kväveinhibering. Därför har koncept för att komma tillrätta med höga kvävehalter kartlagts.

För några av förbehandlingsteknikerna har beräkningar gjorts som visar hur teknikerna kan påverka TS-halt, gasutbyte och värdet av biogödseln. Beräkningarna visar att stora värdeökningar kan åstadkommas med rätt teknikval, och att mängden biogödsel och därmed transport- och spridningskostnaden kan påverkas i hög grad, vilket kan förbättra lönsamheten för en biogasanläggning.
Sammanfattningsvis konstateras att färdiga lösningar finns tillgängliga för att öka näringsinnehållet i biogödsel samt för att hantera ökade TS- och näringshalter. Huruvida den nödvändiga investeringen och driftkostnaden kan betalas av värdeökningen och eventuellt reducerade spridningskostnader behöver dock utredas för varje enskilt fall.


Skriv ut:

Datum