Ökad materialåtervinning – Vad är energiåtervinningens roll?

Sammanfattning: Energiåtervinning har en viktig roll för ökad materialåtervinning. Projektets fokus ligger på en beskrivning och diskussion om hur materialåtervinning och energiåtervinning samverkar med varandra i arbetet med att nå en resurseffektiv avfallshantering.

Samhällets övergripande mål är att avfallsmängderna ska krympa och återvinning av material ska öka. Avfall Sveriges vision ”det finns inget avfall” och målsättning om en ständig rörelse uppåt i avfallshierarkin och att bryta sambandet mellan avfallsmängder och tillväxt är ett tydligt uttryck för detta synsätt. Frågan om vilken roll energiåtervinning (förbränning) spelar i en sådan kontext är intressant. Inte sällan framskymtar uppfattningen att energiåtervinning motverkar ökad materialåtervinning. I själva verket är det tvärtom.

Sammanfattningsvis kan konstateras att

  • med energiåtervinningens hjälp kan de brännbara rester som uppstår i själva materialåtervinningsprocessen tas tillvara och bidra till ökad resurshushållning genom produktion av el och fjärrvärme och som ersätter andra bränslen
  • återvinningsbart avfall som på grund av insamlingssystemets utformning och medborgarnas beteende av olika skäl inte sorterats ut, kan i stället tas om hand i det brännbara avfallet,
  • återvunna produkter som inte längre kan återvinnas som material, eftersom kvalitén försämrats så att fortsatt materialåtervinning inte längre är möjlig, kan tas om hand på samma sätt,
  • värdefulla metaller, som inte fångats i insamlingssystemet, kan tas till vara för materialåtervinning ur den aska och slagg som uppstår vid förbränningsprocessen.
  • avfallet fortfarande och för lång tid innehåller ämnen och material som behöver destrueras, som inte bör återföras i kretsloppet genom fortsatt materialåtervinning. Det sker på ett säkert sätt i förbränningsprocessen.
  • Slutligen är energiåtervinning nödvändigt för att upprätthålla det deponiförbud som sedan mer än tio år gäller i Sverige.

Denna rapport pekar på de samband som finns inom avfallshanteringen i stort och bidrar därmed till ökad kunskap.


Skriv ut:

Datum