Omvärldsbevakning deponering/avfallsanläggningar. Studieresa Tyskland 2014

Sammanfattning: Studieresan inriktade sig på omvärldsbevakning inom deponerings- och avfallsanläggningsområdet. Val av land föll på Tyskland då man bland annat är långt fram när det gäller teknikutveckling inom avfallsområdet. Det finns många avfallsbehandlare i Tyskland men man valde ut ett antal avfallsanläggningar med helt olika förutsättningar. 

Första stoppet gjordes på en avfallsanläggning med deponi utanför Leipzig. Unikt med utformningen av deponin är att den hade en kontrolltunnel under dess tätskikt. Anläggningen har utöver en deponi även en mekanisk/biologisk behandlingsanläggning. 

Nästa besök gjordes på Max Aichers anläggningar i Bleicherode. Bolaget är delägare i två nedlagda kalisaltgruvor som man har tillstånd att efterbehandla med avfallsslag såsom flygaska från avfallsförbränning. Avfallet kommer från stora delar av Tyskland men även andra länder i Europa. Bolaget återställer även gamla saltdeponier som finns kvar sedan gruvbrytningen. Även i denna process används avfall. 

Sista anhalt var i Hamburg och den nedlagda deponin i Neu Wulmstorf. Deponin är ett bra studieexempel på vad man kan utnyttja nedlagda deponier till. Anläggningen är numera en energipark där man bland annat levererar förnybar energi från vindkraft, solceller och deponigas. I Hamburg besöktes även en återvinningscentral och en återbruksanläggning.


Skriv ut:

Datum