Översiktlig information om och erfarenheter från kommunernas återbruk

Sammanfattning: Det finns ett behov av att ta fram en tydligare målbild där man tittar på potentialen och önskad utveckling för återanvändning. Man behöver undersöka närmare vilka hinder som finns och vilka åtgärder som krävs för ett optimalt återbruk. Hur ska det fortsatta samarbetet med ideella organisationer se ut? Hur ska återbruken även fortsättningsvis vara ett bra sätt att skapa sysselsättning? I det ligger också att bedöma vilka rekommendationer som behöver tas fram och även hur återbruken ska kunna bli en del av en helhet för resurseffektiv konsumtion.

Återbruken är inne i en utveckling där lokala initiativ för att ta hand om resurser, skapa sysselsättning eller stödja lokala ideella föreningar är på väg att bli ett mer systematiskt och allmänt förekommande sätt att öka återanvändningen. En av utmaningarna i den utvecklingen blir att behålla det som är positivt med det ursprungliga arbetssättet. Samarbetet med kommunens arbetsmarknadsenhet och lokala ideella föreningar skapar värden i sig, men är också nödvändigt för att hålla nere kostnader och skapa motivation till givande. 

Men om återbruk ska bli standard vid alla återvinningscentraler och om ännu mer saker ska samlas in behöver arbetet troligen blir mer systematiskt. Då krävs att ekonomiska förutsättningar och resultat blir tydligare. Det kräver att kostnader börjar mätas noggrannare. Kommunerna behöver också mäta mängden som återanvänds för att kunna visa på miljönyttan. För att utveckla befintliga återbruk och stödja de kommuner som vill starta återbruk, behöver kunskap tas fram om hur man bäst bedriver en sådan verksamhet. Kunskap som kan ligga till grund för rekommendationer och riktlinjer. Men som samtidigt ändå tar hänsyn till behov av lokal anpassning och lokala värden.

Exempel på områden som kan passa för allmänna rekommendationer är frågan om hur man ska mäta kostnader och nytta. På samma sätt som för andra behandlingsmetoder behöver man hitta en rimlig nivå som ger det underlag som är nödvändigt. Det kan också avse rekommendationer om vad som bör tas emot på återbruken. Som nämns ovan kan det finnas flera skäl till att saker inte ska återbrukas. Samtidigt finns det gissningsvis saker som inte återanvänds idag men som skulle kunna återanvändas. För tillfället finns också en tydlig prägel av att ta emot det som är enkelt att hantera och som kan säljas lokalt. Det är också värt att undersöka om saker som inte kan säljas lokalt kan hitta andra marknader. Stöd kan också behövas om hur samarbete med ideella föreningar ska ordnas och regleras.

Som en följd av ställningstaganden om vad som ska återanvändas uppstår ett behov av att kommunicera det till hushållen. Varför ska man återbruka? Vad ska återbrukas? Hur ska man göra? Inom kommunikationsområdet finns också möjligheter att ta fram gemensamt underlag.

Intervjuundersökningen visar att det i flera kommuner finns tankar på att utveckla återbruken till centrum för reparationer, uthyrning, låneverksamhet, bytes- och delningsaktiviteter. Här kan det finnas behov av att stödja och dokumentera goda exempel. Man kan också behöva utreda var gränsen för kommunal verksamhet går, hur man kan samarbeta med näringslivet och även hur dessa aktiviteter ska bli en del av kommunens arbete för en hållbar konsumtion och produktion.

Liknande åtgärder och frågeställningar blir aktuella när det handlar om att utveckla återbruken till att bli delaktiga i att ta hand om saker från kommunens verksamhet, företag och byggen- och rivningar. Särskilt i städerna finns det också en möjlighet att hänvisa hushållen direkt till ideella organisationer eller företag. Kommunens roll blir då att kommunicera vilka möjligheter som finns och som är godkända. Med teknikutveckling och ökade behov finns det en risk att det uppstår nya privata lösningar som överträder den kommunala ensamrätten. Det kan exempelvis handla om att transportera grovavfall till återvinningscentral. Det behövs ställningstaganden om i vilken mån dessa ska accepteras.


Skriv ut:

Datum