På spåret: Transporter av avfall på järnväg – en möjlighet?

Sammanfattning

För att överföra transporter av avfall från väg till järnväg krävs utveckling och systemskifte på flera plan. Utrustning i form av vagnar och lastbärare måste anpassas till nya krav. Dessutom måste verksamheten planeras med god framförhållning och anpassas till en tidtabell.

Avfallshantering ger upphov till en stor mängd transporter i olika led. Efter insamling ska avfallet transporteras vidare för behandling vid olika typer av behandlingsanläggningar. Stora tonnage avfall och återvinningsmaterial transporteras allt längre sträckor till olika anläggningar för behandling. Det är stora volymer som lämpar sig väl för schemalagda transporter och därmed även för transport på järnväg. Avfall ska naturligtvis transporteras till en bra, miljöriktig, behandling, men det ska också ske på ett så miljömässigt bra sätt som möjligt.

Genom att överföra transporter från väg till järnväg uppnår man mer energieffektiva transporter. Därmed minskar utsläppen av växthusgaser och andra miljöstörande ämnen. I stort sett alla transporter av avfall sker idag med lastbil. Undantag är import av avfall som ofta sker med båtleveranser. Det är i första hand långväga transporter som kan överföras till järnväg. Enligt den enkät som ingår i rapporten är drygt 15 procent av avfallstransporterna idag längre än 150 km.

I samband med utbyggnad av förbränningsanläggningar för avfall i storstadsregionerna ökar behovet av längre transporter. Om dessa längre transporter överförs till järnväg minskar utsläppet av växthusgaser med ca 30 000 ton CO2-ekvivalenter. Detta ska jämföras med de totala utsläppen från avfallsför-bränning som är 1,8 Mton/år eller från godstransporter som är cirka 5 Mton/år. Det är alltså inte utsläppen av växthusgaser enbart som har betydelse för att överföra avfallstransporter till järnväg utan kombinationen med de övriga miljövinsterna lokalt kring förbränningsanläggningarna. Om vi i en framtid får brist på bränslen för transporter kommer järnvägstransporternas energieffektivitet att vara den stora konkurrensfördelen. Behandlingsanläggningar som ligger nära järnväg kommer därmed att kunna förses med avfall till en låg transportkostnad.


Skriv ut:

Datum