EU-flaggan

Parlamentet har godkänt ny avfallslagstiftning

Europaparlamentet har röstat ja till en ny avfallslagstiftning och därmed en omläggning av politiken mot en cirkulär ekonomi i Europa.

Återvinningen ska öka. År 2025 ska minst 55 procent av det kommunala avfallet i EU återvinnas till nytt material. Målet ökar till 60 procent år 2030 och till 65 procent år 2035. 65 procent av allt förpackningsmaterial bör återvinnas år 2025, och 70 procent år 2030. Separata mål slås fast för vissa typer av förpackningsmaterial, som till exempel papper och kartong, plast, glas, metall och trä. Dessa mål gäller material­återvinning inklusive förberedelse för återanvändning.

Med direktivet införs en ny definition för kommunalt avfall, snarlik den svenska definitionen för hushållsavfall, som är den mängd mot vilket många av uppsatta mål ska mätas. Direktivet innehåller också minimikrav för utformning av lagreglerade producentansvar, till exempel vad som ska ingå i det ekonomiska ansvaret. Den svenska regeringens förslag om att förtydliggöra producentansvaret för förpackningar och returpapper, som just nu remitteras, är delvis en anpassning till EU:s nya regler.

– Avfallsdirektivet är nyckeln till att öka resurshushållningen i Europa. Om det genomförs som planerat kommer det att leda till stora miljöförbättringar och tillväxt av nya jobb och verksamheter, säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.

Deponierna bantas

Andelen hushållsavfall som får deponeras begränsas till högst 10 procent år 2035. Länder som deponerar mycket får anstånd till 2040. Sverige, som i praktiken inte deponerar något hushållsavfall, berörs däremot inte.

Från år 2025 måste textilier och farligt avfall från hushåll samlas in separat. Detsamma gäller för biologiskt nedbrytbart avfall från och med år 2024, såvida det inte återvinns.

I enlighet med FN:s mål för hållbar utveckling bör EU-länderna också sikta på att minska matsvinnet med 30 procent fram till 2025 och med 50 procent fram till 2030. Konsumenters förståelse av begrepp som ”sista förbrukningsdag” och ”bäst före”-datum på livsmedelsetiketter bör också förbättras.

Oklar statistik

– Det är bra att återvinningsmålen höjs, att det nu finns en definition för kommunalt avfall och minimikrav kring producentansvar. Fortfarande finns dock en osäkerhet kring hur återvinningsmålen ska mätas. Och det är obegripligt att det fortfarande inte finns mål för återvinning eller deponeringsminskning för affärs- och industriavfall. Där hade behövts högre ambitioner, säger Weine Wiqvist.

Nu återstår ett formellt godkännande av rådet innan den nya avfallslagstiftningen kan publiceras i EU:s officiella tidning, som innehåller alla EU:s rättsakter.

– Det är väsentligt att nu sätta igång processen med att införa EU:s nya regler i svensk rätt. Det är väldigt många detalj­er som måste beaktas, avslutar Weine Wiqvist.

Läs mer om nya avfallslagstiftningen


Skriv ut:

Datum