Passersystem på återvinningscentraler

Det finns flertalet fördelar med att införa passersystem, t.ex. skapa en bättre arbetsmiljö för personalen, öka andelen betalande företag samt möjliggöra insamling av statistik. Passersystem kan dock innebära vissa utmaningar beroende på hur passersystemet utformas. Därför är det viktigt att välja ett passersystem som är väl anpassat till ÅVC:ns behov samt skapa en bra process för införandet.

Passersystem på ÅVC:er förekommer på flera håll i landet och flertalet ÅVC:er är på väg att införa passersystem framöver. Tidigare har det funnits begränsat med information och utredningar kring vad som bör beaktas vid införande av passersystem. Syftet med denna rapport är att skapa ett stöd för kommuner som överväger att införa passersystem på sina ÅVC:er samt belysa hur passersystem kan samordnas över en större region. För att samla in synpunkter och erfarenheter om passersystem har workshops och intervjuer genomförs med deltagare från olika kommuner och bolag. Dessutom har intervjuer skett med teknikleverantörer för att identifiera vilka lösningar som i dagsläget finns tillgängliga.

Det finns en stor variation gällande typer av passersystem och i denna rapport ges en sammanställning av de tillgängliga tekniska lösningar som har identifierats. I rapporten anges även ett flertal rekommendationer för införandet av passersystem på ÅVC:er. I processen för införande av passersystem är klargörandet av syftet med införandet ett av de viktigaste momenten. Syftet med passersystemet ligger till grund för flera beslut under processens gång, exempelvis hur registret skall se ut, om det skall finnas någon begränsning gällande max antal taxebaserade besök samt hur upphandlingen ska utformas vid val av passersystemsleverantör.

Vid införande av passersystem i större regioner är det bland annat viktigt att besluta hur samarbetet ska fungera avseende typ av passersystem, registrering och fakturering.

I rapporten hänvisas till rapporten 2018:15 Den nya dataskyddslagstiftningen GDPR


Skriv ut:

Datum