PCB- och dioxininnehåll i svenska avfallsbränslen

Sammanfattning

För första gången har man gjort faktiska mätningar av halterna av miljögifterna PCB och dioxin i svenska avfallsbränslen. Medelvärdena är relativt låga jämfört med flera andra länder och ligger långt under EUs gränsvärden. Förklaringen är sannolikt att det svenska avfallssystemet fungerar förhållandevis bra då farligt avfall sorteras bort före förbränningen.

20 prover med olika sorters avfall undersöktes vid Renova ABs och Borås Energi och Miljö ABs avfallsförbränningsanläggningar. Prover med 30 kilo heterogent avfall samlades in och analyserades. Medelvärdena från de två anläggningarna överensstämmer mycket bra, vilket tyder på att provtagningarna har varit korrekta och systematiska.

Det finns flera metoder för att mäta toxicitet hos olika kongener (varianter) av dioxiner. I undersökningen har den vanligast förekommande, I-TEQ, International Toxic Equivalent, använts.

Dioxinmedelvärdet av alla 20 proverna beräknas till 29 +/-15 nanogram I-TEQ per kilo avfall (torrvikt). Det motsvarar ett rapporterat minsta respektive högsta värde av 12 respektive 70 ng I-TEQ/kg. Medelvärdet ligger i den lägre regionen om man jämför med tidigare rapporterade halter från andra länder.

När det gäller PCB har tolv kongener av PCB undersökts. Majoriteten av proverna låg vid gränsen för vad som går att mäta, det vill säga under 0,02 mikrogram PCB per kilo avfall (enligt WHO-TEQ). Proverna visar en tydlig dominans av ett fåtal kongener, både vad gäller dioxin och PCB. Av de analyserade dioxinerna dominerar OCDD, OCDF, 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD och 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF. Av de 12 PCB-varianterna dominerades proverna av de tre kongenerna #105, #118 och #156.

Avfall Sverige har tidigare gjort två noggranna litteratursammanställningar i syfte att öka kunskaperna om dioxin i avfallsbränsle. Dessa har endast utmynnat i konstaterandet att det saknas information om förekomsten av dioxin i avfall i Sverige. Undersökningen fyller sålunda ett tomrum när det gäller kunskaper om dioxinhalter i avfallsbränsle i Sverige.


Skriv ut:

Datum