Primärenergi i avfall och restvärme

Sammanfattning: Primärenergi är energi som inte omvandlats till annan form av energi. Exempel på primärenergi är kol, råolja, solljus och uran. För att kunna göra mer rättvisande jämförelser mellan olika (konkurrerande) energislag, behöver slutanvänd energi översättas till primärenergi via så kallade primärenergifaktorer (PEF). Ett livscykelperspektiv på energiresurserna införs genom att all energi från uttag av energiråvara, transporter, förädling, distribution och förluster omfattas för samtliga energislag som ingår i en analys.

Projektet har syftat till att redogöra för olika allokeringsmetoder vid användning av avfall och industriell restvärme i fjärrvärmesektorn, att rekommendera allokeringsmetod samt att rekommendera primärenergifaktorer för avfallsbränslen och restvärme.

För att lösa uppgiften har en bred metodansats tillämpats. Först inventerades befintliga allokeringsmetoder och primärenergifaktorer från officiella dokument. Därefter analyserades och utvärderades de identifierade allokeringsmetoderna utifrån ett antal uppsatta kriterier. Slutligen genomfördes en intressentanalys omfattande dels en intervjustudie och dels en deltagandeworkshop med Delphiprocess. Utifrån resultaten från samtliga nämnda moment beräknades primärenergifaktorer för restvärme och avfallsbränslen. För avfallsbränslen krävdes även viss metodutveckling.

För restvärme visade samtliga moment att restvärme inte ska bära någon primärenergi. En fjärrvärmeleverans kan vara en kombination av restvärme och värme som biprodukt. För avfallsbränslen visar resultaten på en mer spretig bild. Resultaten visar att avfall som är respektive inte är vettigt att materialåtervinna ska hanteras olika. Vad som ska avgöra hur denna åtskillnad görs samt hur respektive fraktion sedan ska värderas är två andra frågor som inte har självklara svar.

Projektet har visat att en bred metodansats är att föredra när en fråga som inte har ett vetenskapligt objektivt svar ska besvaras. På så sätt har många olika synsätt kunnat analyseras och diskuteras i projektet. Kombination av kvantitativa undersökningar och avstämning med olika avnämare ökar förutsättningarna för att metoderna ska accepteras och tillämpas.


Skriv ut:

Datum