Regeringen fattar beslut om ny slamutredning

Regeringen fattade idag beslut om en ny utredning om slam där man bland annat ska undersöka ett förbud mot användning av slam som gödselmedel inom jordbruket samtidigt som krav på fosforåtervinning införs. Gunnar Holmgren är utsedd till särskild utredare. Utredningen ska vara klar senast den 15 september 2019 och ska bland annat innehålla förslag om hur ett förbud kan utformas. Förbudet ska inte utgöra ett hinder att utvinna biogas från slam genom rötning.

Avfall Sverige anser att det är bra att utredningen avgränsas till slam från avloppsreningsverk och inte innefattar insamling av matavfall för produktion av biogödsel och biogas. En stor del av den svenska biogasen produceras i avloppsreningsverk och det är därför bra att utredaren ska ta hänsyn till denna vid utformning av förslag till förbud mot slamspridning på åkermark. Bra också att det viktiga uppströmsarbete som bedrivs inom certfiferingssystemet Revaq ska värnas.

Avfall Sverige kommer att följa utredningen noga eftersom ett eventuellt spridningsförbud bland annat kan få långtgående konsekvenser också för andra delar av avfallshanteringen exempelvis avfallsanläggningar och energiåtervinning (förbränning).

Vid frågor om certfiferingssystemet Revaq, kontakta Svenskt Vatten
Läs mer i regeringens pressmeddelande.


Skriv ut:

Datum