Riksdagshuset Stockholm

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Regeringen vill justera miljöbalken

Regeringen vill uppdatera miljöbalken så att svensk lagstiftning bättre följer EU:s avfallsdirektiv.

Ändringarna i miljöbalken innebär framför allt förtydliganden och preciseringar av den gällande lagstiftningen på avfallsområdet, till exempel om hur avfall ska hanteras och vad en dom om tillstånd till avfallsbehandling ska innehålla. Regeringen föreslår också en ny bestämmelse i miljöbalken som innebär att tillstånd till en verksamhet som behandlar avfall bara ges om den kan förväntas uppfylla kraven på hur avfall ska hanteras.

Ändringarna görs med anledning av att EU-kommissionen har inlett ett överträdelseärende mot Sverige.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Läs mer i Regeringens proposition


Skriv ut:

Datum