Regeringens svar till kommissionen om kommunala avfallsbolag

Avfall Sverige har tidigare rapporterat om att Konkurrenskommissionen, som är en del av stiftelsen Den Nya Välfärden, har anmält flera kommuner för fördragsbrott på grunden bristande anbudsinfordran och tilldelning av kontrakt avseende renhållningstjänster till hel- eller delägda kommunala bolag.

EU-kommissionen tillskrev regeringen, som förra året svarade och argumenterade för att det sätt som de nämnda kommunerna har valt att organisera sin verksamhet på ligger i linje med EU-rätten. Kommissionen nöjde sig inte med regeringens svar utan återkom i februari 2015 med en så kallad formell underrättelse, vilket är det första steget i ett överträdelseärende mot en medlemsstat. Medlemsstaten ges möjlighet att yttra sig och ange rättsliga eller faktiska omständigheter till sitt försvar. 

Regeringen lämnade sitt svar till den formella underrättelsen den 26 juni i år. Regeringen har inhämtat yttrande från Konkurrensverket och utgår till stor del från vad verket för fram i sitt svar. Regeringen konstaterar i sitt svar att avfallshanteringen i grunden är ett kommunalt ansvar men där producenter och verksamhetsutövare har ansvar för visst avfall. Kommunen ska i den verksamheten inte ha något vinstintresse eller bedriva den affärsmässigt. Regeringen framför vidare att energiproduktionen också är en kommunal uppgift men att den bedrivs i bolagsform på en konkurrensutsatt marknad under affärsmässiga villkor.  

Om Kommissionen inte är nöjd med regeringens svar och ärendet inte avskrivs tar man ställning till ärendet på nytt. Har Kommissionen inte låtit sig övertygas av medlemsstatens svar utan vill gå vidare är nästa steg ett så kallat motiverat yttrande. Kommissionen har i så fall satt ned foten och definitivt bestämt sig för att medlemsstaten har gjort fel. Kommissionen anger då vad medlemsstaten ska göra för att rätta sig och ärendet kan annars hamna hos EU-domstolen. Avfall Sverige anser att regeringen, om Kommissionen skulle gå vidare, borde låta ärendet nå EU-domstolen för en prövning. 

Som vi skrev i förra nyhetsbrevet driver Konkurrensverket samtidigt tillsyns-ärenden mot Sysav och NSR. Konkurrensverket anser att ägarkommunerna inte har rätt att lämna sitt hushållsavfall till Sysav utan föregående upphandling. Sysav har överklagat verkets tillsynsbeslut och Avfall Sverige gör bedömningen att utgången i det ärendet kommer att få stor betydelse för regeringens fortsatta inställning i kommissionsärendet.

Regeringens svarsskrivelse 2015-06-26 i Finansdepartementets ärende Fi2015/1182.


Skriv ut:

Datum