Remiss om skrotat producentansvar för returpapper

Den 1 juli kom så den aviserade remissen ”Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper” där regeringen väljer att slopa producentansvaret för returpapper och frångå principen att förorenaren betalar. 

Den 1 januari skulle ett regeringsbeslut kring utbyggd bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper börja gälla. Regeringen fattade dock ett inriktningsbeslut om upphävande av producentansvar för returpapper 23 april och skjuta fram ikraftträdandet av 2018 års förpackningsförordning. Något formellt beslut om uppskjutet ikraftträdandet har inte tagits ännu, regeringen har meddelat att man avser att fatta beslut om detta efter sommaren. 

-    Som Avfall Sverige vid upprepade tillfällen framfört till regeringen så sänder skrotat producentansvaret för returpapper en illavarslande signal om att EU-principen om att förorenaren ska betala är något som man kan tumma på när det passar producenten och att allt som tidigare hållits som heligt är öppet för förhandling. Och medborgarperspektivet – att det ska vara lätt att göra rätt – bortses helt ifrån i den fragmentiserade lösning som nu blir innebörden om förslaget verkställs, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.

Regeringens förslag är att nuvarande system för insamling av returpapper fortsätter till 1 januari 2022, då kommunerna tar över. Fram till dess ansvarar producenterna för insamling och behandling.  

Efter 1 januari 2022 kvarstår kraven på utsortering av returpapper och det utsorterade papperet ska lämnas i kommunens insamlingssystem så att det kan materialåtervinnas. I definitionen av returpapper ingår tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter av papper. 

I remissen står att läsa att kravet på bostadsnära insamling tas bort ur förordningen och kommunerna får själva bestämma lämplig servicenivå. Kravet är att det ska vara ett system med lättillgängliga insamlingsplatser. Vad som är lättillgängligt bedöms utifrån förhållandena i den aktuella kommunen eller kommundelen. Målet är att minst 90 viktprocent av det returpapper som produceras ska materialåtervinnas. 

-    Om ett nytt krav läggs på kommunen att ansvara för insamling och återvinning av returpapper, utan ersättning för kommunens kostnader, vilket vi anser är fel i sig, så är det dock nödvändigt att regelverket är flexibelt när det gäller hur insamlingen ska organiseras, säger Tony Clark.  

Inför beslutet att upphäva producentansvaret har flera alternativ övervägts. Kursiv text är regeringens kommentarer till de olika alternativen.  

  • Ett bibehållet producentansvar med sänkt servicegrad – miljömässigt inte acceptabelt
  • Bibehållet producentansvar med oförändrad servicegrad – innebär kostnader som inte kan finansieras av papperstidningarna
  • Producentansvar som utvidgas till att omfatta mer än returpapper - innebär kostnader som inte kan finansieras av papperstidningarna
  • Sammanslaget producentansvar för förpackningar och returpapper - inte någon lösning på frågan om vem som ska finansiera insamlingen av returpappret
  • Kommunerna som ansvariga för insamlingen och producenterna för materialåtervinningen – stor utmaning att utveckla och implementera ett system för ersättning som ska utgå till kommunerna, inte någon lösning på frågan om vem som ska finansiera insamlingen av returpappret.

Alla alternativ, förutom det nu föreslagna om borttaget producentansvar, har med kortfattade motiveringar avvisats av regeringen utan någon djupare analys eller utredning, vilket Avfall Sverige starkt ifrågasätter. 

Förslaget som nu förs fram innebär att producenterna av direktreklam inte behöver stå för några kostnader - det vore orimligt för avfallsinnehavarna att ha två separata insamlingssystem för papper menar regeringen och säger att det är svårt att dra en skarp gräns mellan vad som är tidningar, reklam respektive samhällsinformation. Avfall Sverige anser att det är orimligt att direktreklam ska få samma lättnader som tidningar och samhällsinformation och att kommunerna behöver ersättas särskilt för insamling och behandling av direktreklam. 

En omfattande kritik mot regeringens beslut är att det upphäver principen om att förorenaren ska betala. Men regeringen menar att förorenaren fortfarande betalar. Enligt EU:s avfallsdirektiv är utgångspunkten i principen om att förorenaren betalar att det är den som ger upphov till avfall som ska stå för kostnaderna för avfallshanteringen – dvs konsumenten. Och den kommunala renhållningsavgiften är ett verktyg för att kanalisera kostnaden till dem. 

-    Det betyder att avfallsinnehavarna – medborgare som kanske inte ens prenumererar på en papperstidning och kanske har en ”ingen reklam, tack”-skylt på sin brevlåda - betalar genom höjd avfallstaxa, säger Tony Clark. 

I snitt bedömer regeringen att höjningen blir cirka 100 kronor per hushåll och år för själva insamlingen. Sedan tillkommer de investeringskostnader som kommunerna behöver göra för att bygga upp en infrastruktur för insamling och återvinning, vilket kan röra sig om ansenliga belopp. 

Regeringen menar att returpapper efterfrågas på den globala marknaden och att kommunerna därför ”med största sannolikhet kan finna avsättningen för det insamlade returpappret”. Men man säger dock också att ”ersättningen för materialet troligen inte kommer att täcka kostnaden för insamlingen”. 

-    Många kommuner får mycket långa avstånd till marknaden för returpapper. Om inte kommuner som drabbas särskilt hårt kan stöttas talar mycket för att ökade mängder returpapper kommer att hamna i restavfallet och skickas till energiåtervinning. Miljön blir definitivt ingen vinnare i detta spel.

Slutligen aviserar regeringen att man kommer att se över tidpunkten för ikraftträdande av kravet på att tillhandahålla insamlingssystem för matavfall från hushåll och 2018 års förordning om förpackningsavfall. Regeringen har aviserat beslut efter sommaren.

Remissen ”Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper” kom den 1 juli och sista svarsdatum är 30 oktober. 

Läs mer
Regeringens remiss
Avfall Sveriges hemställan om krav på insamling av matavfall 
 


Skriv ut:

Datum