svenska mynt och sedlar, foto: Sveriges riksbank

Remissvar: Förbränningsskatt ett svagt verktyg

En skatt på avfall till förbränning har liten möjlighet att öka materialåtervinning, skriver Avfall Sverige i sitt remissvar på betänkandet Brännheta skatter. 

Avfall Sverige avstyrker en skatt på avfall till förbränning. Skatt på energiåtervinning har liten – om ens någon – möjlighet att styra mot ökad materialåtervinning. 

Avfall Sverige anser att utredningsuppdraget från början är felaktigt formulerat i tron att en skatt nedströms kan åtgärda problem som uppstår uppströms i produkt- och materialflödet. Bara genom en aktiv och stringent kemikaliepolitik och utvecklade produktkrav kan det långsiktigt skapas verkliga cirkulära kretslopp.

Ett systemperspektiv saknas. I ett sådant blir det tydligt att energiåtervinning av avfall i Sverige bidrar till att minska klimatpåverkan, då deponering undviks.

Utredningen saknar också en analys av effekterna av en skatteutformning som undantar importerat avfall till förbränning i slutbetänkandet. Enligt Avfall Sveriges beräkningar är det endast just i det fallet – alltså då importerat avfall undantas – som en nationell skatt möjligen skulle bidra till ökad materialåtervinning i Sverige, men då till en väldigt hög kostnad.

Läs hela remissvaret


Skriv ut:

Datum