Problemet med nedskräpning hanteras alltför summariskt i Naturvårdsverkets förslag till nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program, anser Avfall Sverige.

Remissvar på nationella avfallsplanen

Naturvårdsverket har arbetat länge med den nya avfallsplanen som släpptes bara veckor innan den gamla planen löpte ut. Men de höga förväntningar som funnits har grusats.

Avfall Sverige välkomnar att den nationella avfallsplanen och programmet för förebyggande av avfall föreslås samlas i ett dokument. Men de dokument som nu presenterats är till sin karaktär en nulägesbeskrivning. 

– Någon plan i ordets rätta bemärkelse har vi inte fått. Det är snarare en lista på befintliga styrmedel och åtgärder, men här saknas de mål och åtgärder som direktivet föreskriver och som kommunerna efterfrågat som underlag till sina lokala avfallsplaner. Det ger helt enkelt inte mycket vägledning för hur Naturvårdsverket vill att avfallssystemet ska utvecklas, säger Weine Wiqvist, Avfall Sveriges vd.

Naturvårdsverkets nulägesbeskrivning innehåller inte heller någon redovisning av förebyggande av avfall motsvarande övriga delar av avfallshierarkin.

För att få ett effektivt verktyg i arbetet uppför avfallstrappan borde en nationell avfallsplan och programmet för förebyggande beslutas av regeringen eller riksdagen snarare än en statlig myndighet. Först då kan dokumenten få formell status av nationella planer.

Vidare framför Avfall Sverige en rad synpunkter på förslaget:

  • Problemet med nedskräpning hanteras alltför summariskt i förslaget.
  • Flera begrepp behöver förtydligas; ”hushållsavfall” och ”avfall från hushåll” används om vart annat i förslaget. Användningen av begreppen ”förbränning”, ”energiåtervinning”, ”återvinning, ”förbränning med energiåtervinning” och ”avfallsförbränning” behöver också ses över. 
  • I förslaget skriver Naturvårdsverket att ”producentansvaret har bidragit till att en stor andel av förpackningsavfallet idag samlas in och materialutnyttjas”. Plockanalyser visar dock att en stor andel ligger kvar i restavfallet och därmed att producentansvaret inte fungerar som tänkt.
  • Naturvårdsverket anger att producenterna subventionerar utbyggnaden av fastighetsnära insamlingssystem. I själva verket är det tvärtom, vilket rimligen borde oroa Naturvårdsverket eftersom det urholkar principen om det förlängda ekonomiska producentansvaret.
  • I avsnittet om producentansvar för förpackningar bör Naturvårdsverket redogöra för problematiken med det förpackningsavfall som den kontinuerligt ökande mängden privatimporterade varor ger upphov till.
  • De flöden av plastavfall som går till Swerecs anläggning redovisas, men det ges inte någon redovisning av var övrigt utsorterat plastavfall tar vägen inklusive hur stora flöden som exporteras.

Läs förslaget ”Reviderad nationell avfallsplan och avfallsförebyggande-program för åren 2018-2023”, som kan laddas ner från www.naturvardsverket.se

Ladda ner och läs hela remissvaret


Skriv ut:

Datum