Remissvar på Naturvårdsverkets vägledning

Avfall Sverige har lämnat synpunkter till Naturvårdsverkets slutversion till vägledning drift och samråd för tillståndspliktiga insamlingssystem för förpackningsavfall och returpapper. Avfall Sverige välkomnar Naturvårdsverkets förslag till vägledning och anser att Naturvårdsverkets förtydliganden i vägledningen av krav i förpacknings- och returpappersförordningarna kommer att leda till ökad miljö- och samhällsnytta.

Avfall Sverige välkomnar särskilt att Naturvårdsverket tydliggör att kostnadsansvaret för kärl och andra system för hämtning åvilar producenterna.

Avfall Sverige anser att Naturvårdsverket behöver ta ställning till vilka krav i respektive förpacknings- och returpappersförordningarna som det är lämpligt att utfärda verkställighetsföreskrifterför. En hel del av de aspekter som anges i vägledningen skulle vara lämpliga att reglera i form av verkställighetsföreskrifter istället för i form av vägledning.

Producentansvaren för förpackningar och returpapper är heltäckandeoch innefattar inte endast materialutnyttjande av det insamlade förpackningsavfallet och returpappret. Detta bör förtydligas av Naturvårdsverket i vägledningen.

Avfall Sverige anser att kostnader för markutnyttjande också en del av kostnaderna i producenternas förlängda ekonomiska producentansvar och principen om att förorenaren betalaroch kommunen ska därför ha rätt till ersättning för mark som upplåts till TIS.

Naturvårdsverket har tidigare meddelat att verket avser att publicera vägledningen i slutet av juni 2019. 

Här kan du läsa hela remissvaret


Skriv ut:

Datum