Rening av lakvatten, avloppsvatten och reduktion av koldioxid med hjälp av alger

Sammanfattning

Odling av alger kan minska utsläppen av kväve och fosfor i avloppsvatten med upp till 90 procent. Det visar en studie som har gjorts vid Umeå Universitet.

Studien är den första i sitt slag. Den utgår från algers förmåga att, liksom grödor och träd, genom fotosyntes omvandla koldioxid och vatten till syre och biomassa med solen som energikälla. Denna förmåga resulterar ibland i algblomning under varma somrar. I projektet har man låtit alger ”äta” kväve och fosfor från avloppsvatten och lakvatten under tillförsel av koldioxid från rökgaser från ett kraftvärmeverk som förbränner hushålls- och industriavfall.

Försök gjordes både i laboratorium och vid Umeå Energis kraftvärmeverk på Dåva. Nio stammar av mikroalger och fyra olika typer av makroalger testades i laboratoriet. De alger som hade högst tillväxttakt prövades vid kraftvärmeverket, där en prototyp byggdes för algodling i avloppsvatten och lakvatten. Processen ”gödslades” med rökgaser från kraftvärmeverket. Avloppsvattnet användes utan behandling för att få en bild så nära verkligheten som möjligt.

Det finns mycket få arbeten av denna typ som har utförts på samma breddgrader som norra Sverige. Resultaten var mycket positiva. De visar att alger kan odlas på en kombination av avloppsvatten och rökgaser. Ett annat intressant faktum är att alger kan producera stora mängder biomassa inom en kort tidsperiod. På så sätt kan alger reducera både kväve och fosfor i avloppsvatten med upp till 90 procent.

Dessutom kan alger ta upp tungmetaller och därmed reducera halten av dessa föroreningar i avloppsvatten. Vidare påvisades att algerna i studien hade en lägre askhalt än flera andra arter av gröna alger och mycket lägre än havsalger. Detta är ett intressant resultat, med tanke på framtida möjligheter att utnyttja alger som bioenergikälla.

I projektet har med framgång en prototyp konstruerats för algodling i avloppsvatten och rökgaser. Nästa steg är att optimera och utveckla prototypen framför allt med fokus på att att öka produktiviteten.


Skriv ut:

Datum