Riksdagsbeslut om reglering av avfallshierarkin i miljöbalken

Den 17 juni antog riksdagen regeringens lagförslag om reglering av avfallshierarkin i miljöbalken. Riksdagen biföll också regeringens förslag angående ändring i ett antal andra lagar med koppling till lagförslagen. Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2016.

Se miljöbalken i Notisum

Revidering och omnumrering görs av bestämmelser i 15 kap. miljöbalken och nya bestämmelser tillkommer. Avfall Sverige kommer att återkomma med en mer utförlig redogörelse för det reviderade 15 kap. Nedan refereras bestämmelser i urval.

Definitioner

Definitionen av hushållsavfall återfinns i 15 kap. 3 § (j fr tidigare 15 kap. 2 §). Det tidigare andra stycket, som reglerade uttjänta bilar, är utmönstrat och flyttat till en annan bestämmelse.

En definition av avfallsförebyggande regleras i 15 kap. 2 §. Bestämmelsen är ny och den förklarar vad som i 15 kap. avses med avfallsförebyggande åtgärder. Regeringen anger att avfallsförebyggande åtgärder även omfattar informationsgivning. Information kan spridas till verksamhetsutövare och allmänheten i syfte att öka kunskapen och medvetenheten om hur avfallsförebyggande åtgärder kan vidtas samt värdet av sådana åtgärder. Det kan även innebära information om på vilket sätt och var produkter och material kan återanvändas eller vilka effekter som ett skadligt ämne har så att efterfrågan av dessa ämnen minskar. Avfallsförebyggande åtgärder är inte avfallshantering eftersom avfallsförebyggande åtgärder ska vidtas innan ämnet eller föremålet har blivit avfall.

I 15 kap. 4 § regleras en definition av återanvändning. Regeringen anger att med återanvändning avses att något som inte är avfall används igen för att fylla samma funktion som det ursprungligen var avsett för. Det behöver inte innebära att funktionen är identisk med den ursprungliga, men den bör i allt väsentligt motsvara den ursprungliga funktionen. Återanvändning syftar bl.a. till att minska mängden avfall genom att något som inte är avfall används igen, dvs. det är en avfallsförebyggande åtgärd (jfr kommentaren till 2 §).

Ett exempel på återanvändning är en cykel som köps begagnad och fortsätter att användas som cykel. Något som är avfall kan inte återanvändas förrän det har återvunnits, och därmed har upphört att vara avfall. Definitionen av avfall är således avgörande vid bedömningen om en åtgärd är återanvändning eller förberedelse för återanvändning (jfr kommentaren till 6 §).

I 15 kap. 7 § regleras en definition av ”samla in avfall”. Regeringen anger att med samla in avfall avses att hämta eller ta emot avfall, om detta inte utgör en del av behandlingen av avfallet samt att sortera, lagra eller på annat sätt ta befattning med det hämtade eller mottagna avfallet innan det transporteras vidare till den plats där behandlingen ska påbörjas, om åtgärden inte utförs av avfallsproducenten på den plats där avfallet uppkom.

Regeringen anger vidare att hämta avfall innebär att någon hämtar avfall hos någon annan, till exempel en entreprenör som hämtar avfall från en verksamhet eller en kommun som hämtar hushållsavfall. Att samla in avfall innefattar också att ta emot avfall som har transporterats till mottagaren av någon annan. Mottagning och hämtning av avfall som sker i anslutning till behandlingen av avfallet är inte att ”samla in avfall”, t.ex. nära en behandlingsanläggning.

Resurshushållningsprincipen i 2 kap. 5 § förtydligas med punkter angående minskning av mängden avfall, minskning av mängden skadliga ämnen i material och produkter, minskning av de negativa effekterna av avfall och återvinning av avfall.

Regeringen anger att de olika punkterna i paragrafen inte anger någon inbördes ordning mellan de olika avfallsförebyggande åtgärderna. Bestämmelsen ska således inte tolkas så att man i första hand ska vidta åtgärder för att minska mängden avfall, i andra hand vidta åtgärder för att minska mängden skadliga ämnen i material och produkter och i sista hand minska de negativa effekterna av avfall. Avsikten är att den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd med viss regelbundenhet ska undersöka möjligheterna att se över vilka av alla dessa åtgärder som är möjliga att vidta. Vid en bedömning av vilka åtgärder som är möjliga att vidta ska en rimlighetsavvägning göras enligt 2 kap. 7 §.

Avfallshierarkin

Regleringen av avfallshierarkin i miljöbalken syftar till att på ett tydligare och mer samlat sätt reglera avfallshierarkin i miljöbalken. Riksdagsbeslutet innebär också att det tydligt ska framgå av miljöbalkens allmänna hänsynsregler att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till att förebygga och återvinna avfall.

Bestämmelser om behandling av avfall som följer av avfallshierarkin förs in i 15 kap. miljöbalken. Regeringen anger att den som behandlar avfall, eller är ansvarig för att avfall behandlas, ska välja en behandlingsmetod enligt avfallshierarkin. Avsteg från hierarkin kan göras om det ger ett bättre resultat för människors hälsa och miljön som helhet eller om den behandlingsmetod som ska användas enligt hierarkin får orimliga konsekvenser.

Vidare anger regeringen att ansvaret för att behandla avfall enligt avfallshierarkin inte alltid övergår om avfallet lämnas till en annan aktör. Den som anlitar en entreprenör för att utföra insamling av avfallet kan t.ex. ha kvar ansvaret för att se till att avfallet blir korrekt behandlat.

Regeringen anger att den behandlingsmetod som bäst skyddar människors hälsa och miljön som helhet ska anses vara den lämpligaste, om behandlingen inte är orimlig. Avvägningen mellan skyddet av människors hälsa och miljön och kravet på att valet av en behandlingsmetod inte ska leda till orimliga konsekvenser för den enskilde är avsedd att ske med utgångspunkt från miljöbalkens mål och tillämpningsområde (som anges 1 kap. 1 §) samt de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. I helhetsbedömningen ligger att en behandlingsmetods påverkan på människors hälsa och miljö ska bedömas ur ett livscykelperspektiv. Exempelvis ska värdet av att slippa utvinna jungfrulig råvara genom att materialåtervinna avfallet vägas in i en jämförelse med andra behandlingsmetoder.

Den kommunala renhållningsskyldigheten

Regleringen av den kommunala renhållningsskyldigheten framgår av 15 kap. 20 § (j fr tidigare 15 kap. 8 §) och får också en något reviderad utformning. Regeringen anger dock i kommentaren till propositionen att ansvarets omfattning är avsett att vara oförändrat jämfört med nuvarande bestämmelser.

Det anges nu att kommunen ska ”transportera bort avfallet från den fastighet där avfallet finns”. I nuvarande 15 kap. 8 § anges ”transporteras till en behandlingsanläggning”. Enligt Miljö- och energidepartementet är inte någon skärpning avseende kravet på borttransport är avsedd. Den ändrade formuleringen avser att det inte är endast till ”behandlingsanläggning” som avfall kan behöva transporteras utan även till mellanlagring m m.

I 15 kap. 38 § regleras ett nytt bemyndigande avseende att regeringen (eller den myndighet eller kommun som regeringen bestämmer) får meddela föreskrifter om anordningar för hantering av avfall. Regeringen anger i kommentaren att bestämmelsen till exempel är avsedd för föreskrifter om hur anordningar ska vara konstruerade eller skötas. Med anordningar för hantering av avfall avses exempelvis avfallskärl.

Avfall Sverige konstaterar att det i 74 § avfallsförordningen redan idag regleras att kommunen får meddela föreskrifter om hur anordningar för hantering av avfall ska vara beskaffade och skötas. Bemyndigandet i nämnda 74 § är meddelat med stöd av nuvarande 15 kap. 9 och 11 §. Avfall Sveriges bedömning är att den nämnda 15 kap. 38 § nu ger uttryckligt stöd för den nämnda 74 § avfallsförordningen.

I 15 kap. 24 § första stycket regleras kommunens ensamrätt (j fr tidigare 15 kap. 21 § första stycket). I 15 kap. 21 § regleras endast en ensamrätt avseende borttransporten. I nämnda 15 kap. 24 § anges istället ”hantering”, vilket innebär att förutom borttransporten innefattas även återvinning och bortskaffande av hushållsavfall.

I 15 kap. 24 § tredje stycket förtydligas i att anmälan kan krävas för för visst eget omhändertagande av avfall kan krävas. Här antas närmast åsyftas 45 § avfallsförordningen (anmälan för kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av hushållsavfall).

Skyldighet för kommunerna att informera 

Det anges i 15 kap. 42 § att kommunen ska informera om utställning av renhållningsordning på sin webbplats. Detta är en revidering jämfört med tidigare krav där det framgår att kungörelse om att förslag till renhållningsordning ställs ut ska utfärdas i ortstidning.

Läs mer:


Skriv ut:

Datum