Rötning med inledande biologiskt hydrolyssteg för utökad metanutvinning på avloppsreningsverk och biogasanläggningar. Förstudie

Sammanfattning

Förstudien baseras på litteratur relaterad till rötning med inledande biologisk förhydrolys och insamlad kunskap från fullskaleanläggningar, universitet och högskolor samt leverantörer av utrustning. Flertalet försök med ett inledande hydrolyssteg som gjorts med substrat som avloppsslam, organiskt avfall och nötgödsel har gett fördelar i form av exempelvis högre metanutbyte, stabilare process, patogenavdödning och ökad nedbrytningsgrad och/eller ökad behandlingskapacitet. Studien inkluderar även optimala förhållanden för förhydrolys (temperatur, pH, uppehållstid), lämpliga substrat, vätgasproduktion och modellering av hydrolysprocessen.


Skriv ut:

Datum