Riksdagshuset Stockholm

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Så ska avfallsdirektiven införlivas

Regeringen har presenterat en PM om hur EU:s avfallsdirektiv ska genomföras i Sverige. Bland annat föreslås verksamheter själv kunna välja hantering av sådant avfall som idag faller under kommunens ansvar.

Det är ändringar i sex olika EU-direktiv som nu ska få genomslag i svenska lagar och förordningar. 

Begreppet hushållsavfall slopas. Istället anpassar sig Sverige till övriga Europa och inför termen kommunalt avfall. Det innebär dock inte per automatik att det är kommunen som har ansvaret för hanteringen av avfallet. Bland annat ingår flera avfallsslag som omfattas av producentansvar.

Det införs också en möjlighet till så kallat frival för kommunalt avfall från verksamheter, det som idag kallas ”med hushållsavfall jämförligt avfall”. Kommunen ska alltjämt ha ett grundansvar för detta avfall, men verksamheten kan välja att lämna det till en annan aktör, vilket då ska anmälas till kommunen. Det ska dock inte vara möjligt att välja en aktör för insamling av en avfallsfraktion och lämna övrigt till kommunen.

– Ett frival kommer att leda till att fler sopbilar ska köra på samma gator för att samla in samma typ av avfall. Det är inte effektivt. Konkurrensskäl anges som en orsak till att införa frivalet, men om det är fler privata aktörer som önskas så lär detta förslag inte ge framgång; två av tre kommuner upphandlar insamlingen av hushållsavfall. Och näringslivet lär aldrig ta hand om allt kommunalt avfall från verksamheter. Risken för russinplockning är mycket stor, konstaterar Tony Clark, vd för Avfall Sverige. Han fortsätter:

– Enstaka restaurangkedjor har framhållit att de vill kunna välja behandling av sitt avfall. Men det är regionala förutsättningar som avgör vilken behandling som lämpar sig bäst, och det är inte sannolikt att restauranger besitter större kunskap om det än kommunerna. Någon ökad miljönytta lär det inte bli.

Andra ändringar rör bygg- och rivningsavfall. Byggföretag ska notera material som kan återanvändas i kontrollplanen och krav på källsortering införs på byggarbetsplatser.

Möjligt finansiera förebyggande
Förebyggande ges en framträdande plats. Det öppnas upp en möjlighet för kommuner att använda avfallstaxan för att informera om förebyggande. Producenterna ska också öka andelen återanvändbara förpackningar. Vidare revideras målen för återvinning av förpackningar.

Vidare införs ett förbud mot förbränning eller deponering av avfall som samlats in separat för att förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas. En bedömning är att detta dock inte gäller rejekt.

Farliga ämnen ska minska, bland annat genom att leverantörer ska informera om särskilt farliga ämnen finns i deras varor. Det ska ske genom en databas inom Europeiska kemikaliemyndigheten. På nationell basis ska också ett elektroniskt register för farligt avfall upprättas, vilket Naturvårdsverket redan arbetar på.

Förslagen remitteras nu och fram till den 7 januari kan synpunkter lämnas. Avfall Sverige återkommer med kommentarer i samband med det.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 5 juli 2020.

Här kan du läsa mer


Skriv ut:

Datum