Säkerhet på återvinningscentraler

Sammanfattning: Kommunernas återvinningscentraler tar emot 26 miljoner besök varje år. Återvinningscentralerna ger en bra lokal service och bidrar till att mer avfall kan återvinnas. Dessvärre är en del av det avfall som lämnas stöldbegärligt och personalen utsätts inte sällan för hot från personer som vill komma åt det. Inbrott utanför öppettid är inte ovanligt och skapar en känsla av otrygghet för personalen. Det är långt ifrån alla brott som polisanmäls eftersom många kommuner upplever att anmälningarna läggs ned utan åtgärd. 

Säkerhetsläget på återvinningscentralerna runt om i landet varierar, men bedöms överlag vara problematiskt. Personalen får stå ut med hot och stölder dagligen, vilket utgör ett stort arbetsmiljöproblem.

Stölder och illegal export av avfall är enligt polisen en del av den organiserade brottsligheten och även en brottslighet som växer i omfattning. Exempel på stöldbegärligt avfall är elektronik – som datorer och mobiltelefoner – bilbatterier, metaller och återbruksvaror.

I rapporten har Avfall Sverige ställt samman uppgifter om hur stort problemet är och hur man arbetat för att förebygga problemen i olika kommuner. Rapporten inkluderar statistik för hur säkerhetsfrågorna ser ut i Sverige, goda exempel samt rekommendationer för att öka säkerheten på landets återvinningscentraler. Rapporten behandlar hot och våld samt stölder och skadegörelse.

En enkätstudie har genomförts för att få fram statistik över de säkerhetsproblem som förekommer på återvinningscentraler. Anmärkningsvärt är att närmare två tredjedelar av de svarande uppskattar att mindre än 50 procent av alla brott som sker på återvinningscentraler polisanmäls eller noteras internt. Detta skapar en osäkerhet i hur stora problemen är på de svenska återvinningscentralerna, även om enkäten ger en fingervisning om nuvarande situation.

Det är viktigt att anmäla hotsituationer och stölder för att motivera större resurser för polisen att agera på incidenter kopplat till återvinningscentraler. Flertalet kommuner upplever att anmälningarna läggs ned utan åtgärd, men det finns nu två fällande hovrättsdomar att hänvisa till för att öka motivationen hos den lokala polisen och åklagare.

Flera goda exempel har identifierats i studien, men det finns även anläggningar som vittnar om att införandet av åtgärder har haft begränsad effekt. För att få största möjliga effekt är det viktigt att anpassa åtgärderna efter lokala förutsättningar. Ofta behövs det en kombination av olika åtgärder för att öka säkerheten på återvinningscentraler.

En generell rekommendation är att mer detaljerat följa upp incidenter och stölder på återvinningscentralerna för att få en bättre bild av hur stort problemet är. Utan en tydlig bild av problematiken på just den aktuella återvinningscentralen är det svårt att motivera investeringar i åtgärder.

För att minska risken för stölder under och efter öppettid är det viktigt att minimera mängden stöldbegärligt avfall som finns tillgängligt. Kontinuerlig bortforsling av stöldbegärligt avfall till utrymmen som är svåråtkomliga gör det krångligare för förövare att få med sig avfall från anläggningen. Bortforsling under öppettid gör det även svårare för förövarna att bedöma om det finns avfall i en tillräcklig mängd för att motivera ett inbrott.

I säkerhetsarbetet är det av största vikt att alltid prioritera personalens säkerhet!


Skriv ut:

Datum