Samarbetsavtal om hantering av kasserade sprutor och kanyler från hushåll

Sammanfattning: Kasserade kanyler och sprutor omfattas inte av Förordning (2009:1031) om producentansvar för läkemedel, utan ingår i det kommunala renhållningsansvaret. Som privatperson är det dock naturligt att vända sig till apoteken med både överblivna läkemedel, kanyler och sprutor. Detta skapar lätt ett glapp mellan hur människor förväntar sig att de ska hantera använda kanyler och sprutor och hur det enligt lag ska hanteras.

Som ett led i att göra det ”lätt att göra rätt” för kommuninvånarna tecknar flertalet av Sveriges kommuner samarbetsavtal med apotekskedjorna där de åtar sig att samla in sprutor och kanyler från hushållen. För att förenkla för Avfall Sveriges medlemmar och apoteken har Avfall Sverige sedan tidigare tagit fram en mall för samarbetsavtal som senast uppdaterades 2010. Denna har nu uppdaterats för att bättre möta behoven hos såväl kommuner som apotek.

Den uppdaterade mallen bygger på erfarenheter från ett 20-tal kommuner som bidragit med sina nuvarande avtal och på information från tre av Sveriges apotekskedjor. Det är olika framgångsfaktorer i avtalen beroende på till exempel storlek på kommunen, antalet apotek och andra lokala förutsättningar och den nya mallen ger möjlighet att ta hänsyn till dessa förutsättningar.

Ett fåtal kommuner samlar in kasserade kanyler och sprutor i säck- och kärlavfallet, vilket inte är lämpligt då det skapar risker i hela avfallshanteringsledet.

En översiktlig undersökning på kostnader har också genomförts och kostnaderna för inköp av jämförbara behållare visade sig kunna skilja med 500%.


Skriv ut:

Datum