Sammanställning av analyssvar från konserveringstest av kondensatvatten

Sammanfattning

En undersökning som Avfall Sverige har genomfört pekar på att det cancerogena ämnet kaliumdikromat kan fasas ut vid provtagning av kvicksilver på avfallsförbränningsanläggningarna. För övriga metaller är det mycket som indikerar att konserveringsmedel överhuvudtaget inte är nödvändigt.

Avfall Sverige har i samarbete med sju förbränningsanläggningar genomfört en undersökning för att undersöka behovet av konserveringsmedel vid provtagning av processvatten från den våta rökgasreningen.

Vid analys av metallhalterna i vattenproverna konserveras proverna med salpetersyra. När det gäller prover för kvicksilver tillsätts dessutom dikromatjoner, som tillhör en kategori kemikalier som klassas som cancerframkallande.

Ur ett arbetsmiljöperspektiv vore det önskvärt att fasa ut kaliumdikromat ur provtagningen. Studien genomfördes för att undersöka om kaliumdikromat har en sådan betydelse för analysresultaten att det är försvarligt att använda det.

Analyser utfördes på både konserverade och okoserverade vattenprover för att se effekten av konserveringsmedlet. Huvuddelen av analyserna utfördes efter 2 veckor. En mindre mängd analyser genomfördes efter 6 veckor för att undersöka eventuell påverkan över tid. För kvicksilver gjordes tre olika tester; konservering med kaliumdikromat och salpetersyra, konservering med enbart salpetersyra och slutligen ett okonserverat prov.

Endast vid en av anläggningarna (5 av 35 prov) visade proverna för kvicksilver avsevärda skillnader mellan konserverat och okonserverat prov. Däremot var det ingen större skillnad mellan proverna som konserverats med enbart salpetersyra och de som konserverats med salpetersyra och dikromat. Resultaten från studien tyder alltså på att det är möjligt at fasa ut dikromat och enbart använda salpetersyra vid provtagning för kvicksilver.

Analyserna av övriga metaller (arsenik, kadmium, bly, molybden, vanadin, koppar, zink och krom) visade endast på små skillnader mellan konserverat och okonserverat vattenprov. Mycket talar för att konserveringsmedel inte alls är nödvändigt vid provtagning för övriga metaller, men det behövs ytterligare tester innan salpetersyra kan tas bort helt.

Det kan visa sig nödvändigt med ett konserveringsmedel vid tillfällen då metallhalterna är höga och liggtiden är lång innan analysen görs.


Skriv ut:

Datum