Sammanställning av mätningar inom Frivilligt åtagande 2007-2012

Sammanfattning: Systemet med frivilligt åtagande har haft ett stort genomslag i avfallsbranschen och bidrar till att metanutsläppen minskar från den sektorn. Dock står fortfarande ett antal aktörer inom avfallsbranschen utanför systemet. Sammantaget är dock kunskapen om metanutsläppen långt större i avfallsbranschen än bland övriga verksamheter i Sverige där produktion och uppgradering av biogas sker.

I biogasanläggningar, där det sker biologisk behandling av organiskt material genom anaerob nedbrytning, samt vid uppgradering av biogas till fordonsbränslekvalitet kan det uppstå utsläpp till luft i olika delar av systemet. Det finns framförallt fyra skäl till varför dessa utsläpp skall minimeras. Dessa är säkerhetsaspekter, växthusgaser, ekonomi och lukt.

Med detta som bakgrund införde Avfall Sverige 2007 det så kallade Frivilligt åtagandet för biogasanläggningar, där anläggningar förbinder sig att systematiskt arbeta med att kartlägga och minska sina utsläpp. En del av det frivilliga åtagandet är att återkommande genomföra emissionsmätningar vid anläggningen för att bestämma metanutsläpp och metanförlust.

Mätningar och beräkningar genomfördes vid samtliga deltagande anläggningar i Frivilligt åtagande, under den första 3-årsperioden 2007-2009. Den andra 3-årsperioden 2010-2012 är i stort sett avslutad, men mätningar har ännu inte kunnat genomföras vid tio deltagande anläggningar på grund av pågående ombyggnationer och utredningar.

Under omgång 1 2007-2009 bestämdes biogas- och slamrötningsanläggningarnas metanförluster till 1,6 % som medelvärde och 0,7 % som medianvärde, relativt den producerade mängden rågas. Ett rullande medelvärde för 2007-2012 har bestämts till 1,9 %, där de senaste mätresultaten från respektive anläggning används vid medelvärdesbildningen. Motsvarande medianvärde är 0,9 %. Den marginella ökningen förklaras genom att utsläppen tycks ligga på en relativt konstant nivå och att fler utsläppskällor har upptäckts på anläggningarna vid det andra besöket.

För uppgraderingsanläggningar bestämdes metanförlusterna under omgång 1 2007-2009 till 2,7 % som medelvärde och 2,1 % som medianvärde, relativt den producerade mängden rengas. Det rullande medelvärdet 2007-2012 har bestämts till 1,4 % med ett motsvarande medianvärde på 1,0 %, vilket indikerar att stora förbättringar har skett på flera anläggningar, samt att de nya anläggningarna som kommit in i systemet har modern teknik med låga förluster.


Skriv ut:

Datum