Sammanställning av svenska lakvattenanläggningar samt kunskapsläget inom lakvattenhantering i Sverige 2011

Sammanfattning: Det lakvatten som genereras på deponierna skickas i 1/5 av fallen direkt till det kommunala avloppsreningsverket utan någon förbehandling. Resterande anläggningar har lokal behandling av lakvattnet, varav hälften därefter avleder det delvis renade vattnet till det kommunala avloppsreningsverket. Den i särklass vanligaste behandlingsmetoden för lakvatten (75 procent av anläggningarna) är luftade dammar, antingen enbart eller i kombination med andra reningsmetoder. Drygt hälften av anläggningarna har någon form av mark-växtsystem för sin lakvattenbehandling.

Det finns olika sätt lakvatten kan behandlas på. Här följer ett antal olika sätt:

Biologiska behandlingsmetoder

 • Luftad damm
 • Satsvis biologisk rening (SBR)
 • Konstruerad våtmark
 • Översilning
 • Markbädd
 • Bevattning

Separationstekniker

 • Kemisk fällning
 • Adsorption
 • Indunstning
 • Omvänd osmos – membranfiltrering
 • Ozonbehandling

En enkät skickades ut till 104 kontaktpersoner för totalt cirka 115 aktiva och nyligen avslutade deponier. Svarsfrekvensen för undersökningen var crika 60 procent. 62 kontaktpersoner representerande 70 avfallsanläggningar besvarade enkäten. Av dessa anläggningar var 2/3 i drift medan 1/3 inte längre tar emot avfall.

En stor mängd publikationer som berör lakvatten har tagits fram i Sverige. I Avfall Sveriges rapport D2011:02 finns 40 studier från perioden 1991-2010 sammanfattade. Denna rapport behandlar publikationer från 2000-talet och ger korta sammandrag av rapporterna under rubriker som till exempel Metoder för lakvattenbehandling, Biologiska behandlingsmetoder, Ammoniakavdrivning i luftade dammar, Separationstekniker och Lakvattnets sammansättning. Dessutom finns en sammanställning av samtliga studiers syfte och resultat i en bilaga till den nu aktuella rapporten.

Kunskapsspridningen från anläggningarna är ojämnt fördelad. Från några anläggningar finns inga publikationer alls, medan data från andra anläggningar har legat till grund för många publicerade studier.


Skriv ut:

Datum