Sammanställning av villkor tillhörande deponier

Sammanfattning: I en tillståndsprocess med tillhörande redovisning av prövotidsvillkor eller överklagan av villkor är det viktigt att ha kunskap om hur villkor vanligtvis utformas. Detta gäller även vilka utsläppsvärden som vanligtvis föreskrivs. Givetvis ska villkoren utformas så att hänsyn tas till den enskilda deponins förhållanden. Det är dock viktigt att ha en branschövergripande syn vid en diskussion mellan myndighet och verksamhetsutövare, så att bedömning kan göras om vad som är rimligt och hur tillståndsbesluten med tillhörande villkor bör utformas.

Hittills har en branschöverskridande sammanställning saknats vilket inneburit att man i varje enskilt fall varit tvungen att göra en egen sammanställning. Detta är mycket tidskrävande och kan leda till att jämförelser blir bristfälliga på grund av att ett brett underlag saknas.

I detta projekt har tillståndsvillkor från 38 olika anläggningar sammanställts i syfte att verksamhetsutövaren enkelt ska kunna inhämta information om andra anläggningars villkor. Informationen kan givetvis även vara av intresse för tillståndsmyndigheter. Ju mer kunskap verksamhetsutövaren och myndigheten har desto mer troligt är det att rättvisa och rimliga villkor föreskrivs.

Projektet redovisas i form av en Excel-fil.


Skriv ut:

Datum