Servicenivå för insamling av hushållens farliga avfall och grovavfall – goda exempel och rekommendationer

Sammanfattning: Kommunerna rekommenderas att använda både avfallsplanering och uppföljning som verktyg för att analysera behov och förankra nödvändiga åtgärder. Lokala förutsättningar bör analyseras innan man väljer insamlingsmetod oavsett avfallsfraktion. Redan vid planeringsstadiet rekommenderas kommunen att ta ett brett kommunaltekniskt perspektiv, vilket innebär att man även inkluderar till exempel VA, vägar, mark och fastighet i utredningen. Dessutom bör man besluta vilka informations- och kommunikationsverktyg som kommer att användas och hur uppföljning av systemen kommer att genomföras.

Mängden farligt avfall och grovavfall som samlas in av kommunerna har ökat över tiden. Det gör att många kommuner har sett över eller kommer att se över insamlingssystemen för att anpassa dessa till ökade mängder och invånarnas önskemål om tillgänglighet och annan service. Insamling via återvinningscentralerna är kostnadseffektiv och utgör basen för insamlingen.


Skriv ut:

Datum