Skarp kritik mot planer att slopa producentansvar

Det är inte till gagn vare sig för miljön eller samhället att låta ansvariga producenter undslippa ett operativt och finansiellt producentansvar med hänvisning till att kostnadsbördan är för stor. Det framför Avfall Sverige och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, i en gemensam skrivelse till Miljödepartementet, som svar på regeringens besked den 23 april att de avser upphäva producentansvaret för returpapper.

Det är stora kostnader som regeringen vältrar över på kommunerna och i förlängningen på de boende. Beskedet riskerar också att urholka principen om att förorenaren ska betala, vilket försvagar grunden för hela det svenska miljöarbetet, menar Avfall Sverige.

– Den stora frågan som infinner sig är vilket avfallsslag som blir nästa, där producenterna hävdar att det inte finns någon ekonomi i insamling och återvinning och där regeringen snabbt kommer till undsättning och helt sonika beslutar att det ska avskaffas och att kostnaderna istället ska överlastas på Sveriges kommuner och ytterst på landets medborgare, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige. 

Avfall Sverige är djupt kritisk till regeringens hantering av processen kring upphävande av producentansvaret för returpapper. Något formellt samråd har inte skett med kommunsidan innan inriktningsbeslut om avskaffande meddelades. I efterhand har regeringen bett om skriftliga förslag och synpunkter på ”övergångsperiodens längd och [---] bedömning av konsekvenserna, inklusive kostnadskalkyler, beroende på när i tiden det kommunala ansvaret skulle inträda”. 

– Vi fick tio dagar på att lämna ett underlag. Det är förstås omöjligt att inom den korta tiden prestera detaljerade och väl underbyggda svar på Miljödepartementet omfattande frågeställningar. Det är en anmärkningsvärd hantering av en så viktig och samhällsgenomgripande fråga. Ett eventuellt avskaffande av returpappersförordningen måste självklart utredas grundligt innan några beslut fattas, säger Tony Clark. 

Miljön är det yttersta skälet till att returpapper bör behållas oförändrat, menar Avfall Sverige, som också håller fast vid att det är den som sätter avfall på marknaden som också ska betala för det. Nuvarande utveckling riskerar att resultera i tusentals ton returpapper som hamnar i hushållsavfallet eller en situation där kommunerna står med berg av utsorterat tidningspapper som det finns någon avsättning för. 

– Självklart måste vi värna en fri och oberoende press. Lösningen är dock inte att belasta kommuner, fastighetsägare och medborgarna. Det är statens sak att garantera denna demokratins stöttepelare, det är där ansvaret för att förhindra tidningsdöden ligger, säger Tony Clark.

Den 15 maj deltog Avfall Sverige vid en hearing vid Miljö- och jordbruksutskottet i frågan. Övriga inbjuda var SKR, Tidningsutgivarna, Skogsindustrierna, Förpacknings- och tidningsinsamlingen samt Pressretur. 

– Detta var det första tillfället för Avfall Sverige och SKR beretts att framföra sina synpunkter på planerna att upphäva producentansvaret för returpapper. Vi hade givetvis önskat att få ha deltagit tidigare i processen, säger Tony Clark. 

Avfall Sverige har också i debattartiklar visat på de problem som ett upphävande skulle medföra. Hela styrelsen undertecknade ett inlägg i Aftonbladet den 2 maj. Tillsammans med sex representanter för fastighetsägare och boendeorganisationer skrevs också en debattartikel i Altinget den 28 april med slutreplik den 15 maj.

Här kan du läsa den gemensamma skrivelsen från Sveriges kommuner och regioner och Avfall Sverige.
 


Skriv ut:

Datum