Slamtömning med tvåfacksbil - Mindre mängd att transportera och behandla - bättre miljö!

Slamtömning kan ske med olika tekniker, där det vanligaste systemet i Sverige är heltömning även så kallad konventionell tömning, följt av deltömning och mobil avvattning. Deltömning med tvåfackbil återfyller en del av vattenfasen, minskar antalet transporter och minskar mängden slam som ska behandlas i jämförelse med heltömning.

Provtagningar och fältmätningar har genomförts i Vimmerby, Kalmar och Aneby kommuner, där deltömning med tvåfacksbil används. 36 anläggningar ingick i provtagningsprogrammet med tillhörande mätningar som genomfördes vid fyra tillfällen per slamanläggning. Analyser är utförda på suspenderande ämnen (mg/l).

Resultatet från provtagningarna är mycket positiva. Halten av suspenderande ämnen efter slamavskiljarna före tömning visade ett medelvärde på 79 mg/l. Efter 14 dagar var medelvärdet av suspenderande ämnen 93 mg/l. Inget provsvar ligger högre än 120 mg/l efter två månader, på fungerande slamanläggningar. Värden av suspenderande ämnen under 200 mg/l anses acceptabla i branschen. Detta visar att deltömning med tvåfacksbil inte överbelastar efterföljande reningssteg.

I Vimmerby kommun utförs slamtömning normalt under vinterhalvåret och studien visar att det går lika bra att utföra slamtömningen i kyla med tvåfacksbil som med traditionell enfacksbil. Studien visar även att kyla inte påverkar analysresultaten av suspenderande ämnen. Uppmätta värden är jämförbara med analysresultaten från Kalmar och Aneby.

Deltömning med tvåfacksbil minskar transportarbetet väsentligt jämfört med heltömning, framförallt om det är långa transportavstånd till avlämningsplatsen. I normalfallet är det en transport till avlämning per arbetsdag som kan besparas. Detta gäller även om slambilssläp används vid heltömning respektive deltömning med tvåfacksbil.

En tömningsinstruktion skapades inom projektet så att kommuner och bolag erhåller ett underlag som kan användas till intern och extern utbildning samt som informationsmaterial till fastighetsägaren.

En sammanställning av utdrag från deltagande kommuners renhållningsordningar gjordes, vilken kan ge goda råd vid framtagande av kommunens avfallsplan och föreskrifter.


Skriv ut:

Datum