Sopimport minskar utsläppen

Det visar en rapport från Avfall Sverige och Svensk Fjärrvärme. Import av avfall till energiutvinning har ökat under de senaste åren och importerat avfall har blivit ett allt viktigare bränsle i de svenska fjärrvärmesystemen. Men importen är kontroversiell och det har funnits krav på att den bör begränsas.

Avfall Sverige och Svensk Fjärrvärme har nu gjort en bedömning av klimatpåverkan på grund av import av avfall till energiutvinning. Resultatet redovisas i en gemensam rapport, som visar att utsläppen av växthusgaser i själva verket minskade till följd av importen av avfall till svenska fjärrvärmeanläggningar.

Den största utsläppsminskningen beror på att importen ersätter annan avfallsbehandling i ursprungslandet, i de flesta fall deponering. Deponering av avfall innebär stora utsläpp av metan, som är en mycket kraftig växthusgas. När avfallet istället används till el- och fjärrvärmeproduktion i Sverige minskar utsläppen av metan kraftigt i ursprungslandet. Utsläppen minskar också något i Sverige genom avfallsimporten. Transporten av avfallet ger ett marginellt tillskott av växthusgaser, visar rapporten.

- Miljöfrågan är global. Samarbete över nationsgränserna innebär minskad miljöpåverkan genom minskad deponering och bättre resurshushållning eftersom avfall kan ersätta andra bränslen, säger Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige.

- De svenska fjärrvärme- och kraftvärmeverken har också effektiv energiutvinning, vilket ytterligare förstärker nyttan med importen. När efterfrågan på biobränslen ökar är det bra att ha ytterligare ett ben att stå på, för att kunna fortsätta leverera fjärrvärme till rimligt pris, med minsta möjliga påverkan på klimatet, säger Lena Sommestad, VD för Svensk Fjärrvärme.

Rapport U2009:06 "Klimatpåverkan från import av brännbart avfall" finns för nedladdning på Avfall Sveriges hemsida. Ladda ner rapporten här. 

För ytterligare information kontakta

 Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige, 0708-93 15 99, e-post: weine.wiqvist@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, 070-662 61 28

Annika Johannesson, kommunikationschef Svensk Fjärrvärme, 0734-25 25 64

Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också privata företag. Vi representerar därmed 99 % av Sveriges befolkning. Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart, långsiktigt. Vi är 12 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med ca 150 medlemsföretag på mer än 250 orter. De svarar tillsammans för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige. Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder effektiva och miljöförbättrande energilösningar som ger kunden enkel, trygg och bekväm värme och kyla.


Skriv ut:

Datum