Stipendium för uppsatser om avfallshantering

Tre examensarbeten får Avfall Sveriges stipendium 2021. Examensarbetena är skrivna av Jasmine (Andersson) Nordenström, Fynn Hauschke och Edvin Ruuth.  

För att uppmuntra studerande vid svenska universitet och högskolor att genomföra studier och uppsatsarbeten inom områdena avfallshantering och återvinning, delar Avfall Sverige årligen ut stipendier för genomförda uppsatser eller examensarbeten. I år inkom 16 ansökningar.

Årets stipendiater

Möjligheter att avskilja koldioxid vid Sävenäs avfallskraftvärmeverk
Jasmine Nordenström tilldelades ett stipendium på 15 000 kronor för sin uppsats An investigation of carbon capture technologies for Sävenäs waste-to-energy plant. Jasmine har undersökt möjligheten att integrera koldioxidavskiljning vid Sävenäs avfallskraftvärmeverk i Göteborg genom att studera olika avskiljningstekniker och jämföra dessa med avseende på energiåtgång, miljöpåverkan samt ekonomiska fördelar och nackdelar kopplade till minskade koldioxidutsläpp och minskad energiproduktion. 

Motivering till stipendiet:
Detta mastersarbete lyfter en aktuell fråga för svenska avfallsförbränningsanläggningar. Presentationen av tekniker och kriterier är därför intressant för branschen.  Uppsatsen pekar på en betydande potential för att omvärdera avfallsförbränningsanläggningar från en koldioxidkälla till en framtida koldioxidsänka.

Använda slaggrus eller jungruligt material i vägkonstruktioner – en jämförande livscykelanalys
Fynn Hauschke tilldelades ett stipendium på 15 000 kronor för sin uppsats To waste, or to resource? A comparative Life Cycle Assessment of recovering bottom ash from waste incineration for use in road construction in Malmö. Syftet med detta examensarbete har varit att öka förståelsen för, och kvantifiera resurseffektiviteten och potentialen att minska koldioxidutsläpp genom att använda slaggrus som byggmaterial istället för jungfruligt material. En modell för livscykelanalys för bedömning av miljöprestanda för en väg byggd med slaggrus, jämfört med en väg byggd med jungfruligt material, utvecklades och tillämpades på en fallstudie i Malmö, Sverige.

Motivering till stipendiet
Uppsatsen visar att det finns betydande potential att använda slaggrus istället för jungfruligt material vid vägbyggen och samtidigt erhålla önskvärda miljövinster i form av minskade koldioxidutsläpp.  

Kemisk återvinning av textilier
Edvin Ruuth tilldelades ett stipendium på 15 000 kronor för uppsatsen Chemical recycling of cotton-based waste textiles by sulfuric acid hyrolysis. Syftet med det här examensarbetet var att utveckla en metod för att kemiskt återvinna kasserade bomullstextilier samt att metoden skulle gå att koppla till produktion av biobränslen och gröna kemikalier.

Motivering till stipendiet
Ökad insamling av textilavfall är en prioriterad fråga för avfallsbranschen. Med en höjd insamlingsnivå följer också ökat krav på miljömässigt motiverade behandlingsmetoder. Uppsatsen visar att det finns möjlighet att kemisk återvinning på detta sätt kan vara en av framtida återvinningsmetoder för textilavfall. 

- Vi på Avfall Sverige tycker att det är viktigt att uppmuntra studenter att skriva uppsatser och examensarbeten om avfallshantering och det är tydligt att avfallshantering är ett intressant område eftersom antalet ansökningar hela tiden växer. Det är glädjande att se att studenter vill engagerar sig och lyfter angelägna och aktuella frågor för avfallsbranschen i sina examensarbeten, säger Jessica Christiansen, utvecklingschef på Avfall Sverige. 

Sedan starten 2005 har 41 stipendier delats ut av Avfall Sverige

Här hittar du mer information om Avfall Sveriges stipendier och examensarbetena


Skriv ut:

Datum