Stöd för bio-CCS försvårar fossilfri avfallshantering

Energimyndigheten har nu lämnat sitt förslag på hur ett statligt stöd för avskiljning och lagring av koldioxid från förnybara källor kan utformas. Redan nästa år kan det finnas på plats, men det utesluter i praktiken anläggningar för energiåtervinning av avfall.

Energimyndigheten föreslår ett system med omvända auktioner, som innebär att aktörerna lämnar bud på hur mycket koldioxid de kan avskilja och lagra och till vilken kostnad. Den aktör som kan leverera bio-CCS till lägst kostnad vinner anbudet och får stödet.

Energiåtervinningsanläggningar skulle kunna vara bra kandidater för CCS, då stora mängder biogen koldioxid släpps ut. Problemet är att avfallet även innehåller fossilt avfall, vilket nästan uteslutande härrör från plastavfall, företrädesvis plastförpackningar i restavfall och verksamhetsavfall.

– Det föreslagna systemet för att stödja CCS är en början, men om anläggningar tävlar mot varandra i att lägga det mest kostnadseffektiva och billigaste anbudet, kommer den som är berättigad till stöd för 100 procent av rökgaserna vinna. Anläggningar för energiåtervinning missgynnas och därför behövs ett stöd som även tar med den nytta som energiåtervinning gör i att avgifta samhället och hantera problemet med stora mängder plastavfall som inte kan materialåtervinnas, säger Klas Svensson, rådgivare på Avfall Sverige.

Energimyndigheten föreslår att en första auktion ska utlysas till slutet av 2022. Tanken är att stödet ska bidra till att utveckla tekniken för insamling och lagring och göra Sverige till en ledande nation på området. 

– Avfall Sverige har i möten med Energimyndigheten påpekat bristerna i det här systemet och att det inte räcker för att skapa förutsättningar för CCS för energiåtervinningsanläggningar.Tyvärr saknas analys och diskussion om detta i den rapport som ligger till grund för Energimyndighetens förslag, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige. 

Läs mer i Energimyndighetens pressmeddelande 
 


Skriv ut:

Datum