Strategi för biogödsel och kompost

Biogödsel och kompost är marknadens bästa organiska gödsel- och jordförbättringsmedel. Så lyder Avfall Sveriges vision för biogödsel och kompost. De övergripande målen är

  • Biogödsel och kompost uppfattas som ett bra gödsel- respektive jordförbättringsmedel av en bred kundkrets,
  • Användning av biogödsel och kompost sker på ett miljö-, resurshushållningsmässigt och ekonomiskt riktigt sätt,
  • Anläggningen och huvudmannen för anläggningen har högt förtroende hos allmänheten och kunderna vars avfall behandlas.

Avfall Sveriges certifieringssystem för biogödsel och kompost har funnits i drygt tio år. Idag är cirka 90 procent av all biogödsel som används inom jordbruket certifierad. För kompost har systemet hittills inte haft samma genomslag. En orsak är att kompost framförallt används för jordtillverkning. Jordkunderna har inte ställt samma generella krav på dokumentation och spårbarhet som livsmedelsindustrin gör när det gäller gödselmedel för jordbruksproduktion. Miljökvalitetsmålen driver på en ökad behandlingskapacitet för att nå målen om behandling av organiskt avfall men även en ökad produktion av biogas. Genom att ta fram en strategi och handlingsplan för ett proaktivt utvecklingsarbete ska Avfall Sveriges medlemmar kunna möta framtida miljö- och marknads- mässiga krav så att biogödsel och kompost långsiktigt kan avsättas.

Att biogödsel och kompost ska uppfattas som ett bra gödsel- respektive jordförbättringsmedel ska ske genom

  • Dialog med avnämare, inklusive branschorganisationer och politiker,
  • Beräkning av värde och mervärde för biogödsel och kompost,
  • Säkra ett fortsatt lågt kadmiuminnehåll i biogödsel samt
  • Omvärldsbevakning för att kunna fånga upp nya frågor.

Målet att användning av biogödsel och kompost ska ske på ett riktigt sätt ska nås genom att skapa en mer koncentrerad biogödsel och utveckla transport- och spridningssystem för att passa en utspädd produkt. Högt förtroende ska nås genom informationsstrategi och kommunikationsplan, transparens i behandling och kvalitetssäkring samt kommunikation med anläggningars kunder för substrat.

Sammantaget handlar det om att biogödsel och kompost ska uppfattas och vara trovärdiga produkter. Det betyder jämn kvalitet och öppenhet vad gäller innehåll, råvaror, produktionssätt och tillverkare. Trovärdighet innebär samtidigt trygga produkter, det vill säga säkra att hantera och inte innehålla något som kan uppfattas som skadligt.

Acceptans, som är kopplat till trovärdigheten, måste finnas dels hos kunden, dels hos kundens kunder. I detta fall betyder det livsmedelsindustrin och ytterst konsumenterna. Ytterligare aspekter som stödjer trovärdighet, trygghet och acceptans är att biogödsel och kompost är närproducerat och har en identitet vad gäller själva behandlingen.


Skriv ut:

Datum