Strategi för marknadsföring av biogödsel 2014-2016

Sammanfattning: Många lantbrukare använder biogödsel från landets biogasanläggningar med gott resultat och värderar biogödseln som ett utmärkt gödselmedel. Genom den utbyggnad av biogasproduktionen som pågår runt om i landet behövs fler kunder som köper biogödsel som komplement och ersättning för mineralgödsel. Strategin för marknadsföring av biogödseln ska vara ett hjälpmedel i denna marknadsföring och har delats in i tre avgränsade områden. För vart och ett av områdena anges mål med den verksamhet och aktiviteter som initieras genom strategin.

Område 1 ”Användare ska ha högt förtroende för biogödsel”. Med detta menas att livsmedelsindustrin fortsättningsvis ska värdera biogödsel som ett gödselmedel som är likvärdigt med eller bättre än mineralgödsel i konventionell odling samt, där använda substrat i produktionen medger det, som ett gödselmedel i ekologisk odling.

Område 2 ”Lantbrukare och rådgivare ska ha god kunskap om biogödsel”. Målet är att inom ett år ska en webbplats med information om biogödsel finnas på plats. Därutöver ska inom tre år samtliga hus- hållningssällskapens växtodlingsrådgivare verksamma i områden/regioner där produktion av biogödsel sker ha deltagit i informationsträffar om biogödsel.

Område 3 ”Öka biogödselns värde som gödselmedel”. Målet är att aktiviteterna inom tre år ska gene- rera minst fem exempel som kan leda till högre kostnadseffektivitet vid produktion, distribution eller användning av biogödsel.


Skriv ut:

Datum