Strategier för att hantera tryckimpregnerat virke som bränsle – baserat på flödet av koppar, krom och arsenik

Sammanfattning: Varje år tillförs avfallsledet 100-190 ton koppar från impregnerat virke. Uppskattningen 190 ton är baserat på data från produktionsledet och uppskattningen 100 ton är baserat på data från avfallsledet. För krom uppskattas den tillförda mängden till avfallsledet från impregnerat virke vara cirka 140-180 ton. Även här är det högre värdet baserat på produktionsdata och det lägre på avfallsdata. När slutligen det gäller arsenik uppskattas 100-240 ton komma till avfallsledet från impregnerat virke. Även här är det högre värdet baserat på produktionsdata. Den stora skillnaden mellan metoderna kan bero på att lakningen av arsenik har underskattats i den första metoden och att det är få mätvärden från tryckimpregnerat trä. Trots skillnaderna i uppskattad mängd av metallerna är det en styrka att två helt oberoende metoder ger relativt samstämmiga resultat.

Impregnerat virke bidrar mycket lite till mängden koppar i det brännbara avfallet, cirka 1 %. Koppar har därmed den största delen av sitt ursprung i andra varor och produkter än impregnerat virke enligt beräkningarna. Krom i impregnerat virke uppskattas bidra med cirka 10 % av mängderna i brännbart avfall. Arsenik i impregnerat virke uppskattas bidra med cirka 100 % av mängderna i brännbart avfall.

Med träfraktionen kommer det till avfallsledet större mängder koppar, krom och arsenik via returträ än via brännbart avfall till avfallsförbränning.

Den upplagrade mängden år 2010 i Sverige i impregnerat virke uppskattas till cirka 7 000 ton koppar, 4 500 ton krom och 6 000 ton arsenik. Det kommer att dröja ända till efter år 2030 innan mängden krom och arsenik minskar i impregnerat virke till avfallsledet eftersom livslängden är lång.

Halterna av framförallt arsenik, men även krom, ökar i slaggen från avfallsförbränning då tryckimpregnerat virke tillsätts i bränslet. För krom och koppar stämmer teoretiska beräkningar väl med det praktiska utfallet från proveldningar (rosterpanna). En inblandning av 5 % impregnerat virke gör att halten krom i slaggen ökar med 30-40 % medan kopparhalterna inte påverkas. För arsenik visar proveldningarna en ökning med 60-300 %, för en inblandningsgrad av 5 %. Även för biobränsleanläggningar ger en inblandning av impregnerat virke högre halter av krom, arsenik och även koppar i askorna.

Korrekt hantering av CCA-impregnerat virke är källsortering eftersom det är farligt avfall och inte kommer att vara utfasat genom avfallsledet förrän efter år 2030. Ökat källsortering kan ge mycket lägre halter krom och arsenik i askor från returträ.


Skriv ut:

Datum