Styrmedel för biogas

Svenska biogasproducenter är ekonomiskt hårt pressade av bland annat importerad biogas som åtnjuter dubbla stöd i form av produktionsstöd i hemlandet och skattebefrielse i Sverige. Det har hittills saknats en sammanhängande bild av hur situationen ser ut vad gäller importvolymer, stödnivåer och vilka effekter detta får på den svenska skattebefrielsen för biogas. Avfall Sveriges arbetsgrupp för biologisk återvinning har därför efterfrågat en utredning som kartlägger dessa frågetecken.

Import av dansk biogas till Sverige:

  • Import 2016 (jan-dec): 0,155 TWh
  • Import 2017 (jan-mar): 0,140 TWh

Om importen av dansk biogas skulle fortsätta i samma takt som den gjort i första kvartalet 2017 skulle det innebära en total import på 0,56 TWh för hela 2017.

Biogasimporten kan ställas i relation till att det i Sverige producerades 1,947 TWh biogas varav 1,219 TWh uppgraderades år 2015. Detta innebär att om den svenska produktionen fortsätter i samma nivå som 2015 så kommer importen under 2017 uppgå till ca 45,9 % av den svenska produktionen av uppgraderad biogas.

All importerad dansk biogas har varit berättigad till produktionsstöd och kan antas ha fått produktionsstöd i Danmark. Stödvolym, i form av skattebefrielse, som den importerade danska volymen skulle innebära i ett scenario där all den danska importerade biogasen används i transportsektorn

Om importerad dansk biogas antas ersätta bensin i transportsektorn så medför detta en stödvolym, i form av skattebefrielse, motsvarande: cirka 131,9 miljoner kronor för 2016, och cirka 119,4 miljoner kronor för de tre första månaderna 2017. Siffrorna kan sättas i relation till att budgeten för gödselgasstödet för 2017 är på 60 miljoner kronor.

Försäljningspriset på dansk biogas är mycket lågt till följd av produktionsstöd i Danmark, vilket medfört att flera industrier gått över från naturgas till importerad dansk biogas.

Det totala skattebortfallet, om det antas att användningsnivåerna för naturgas ligger kvar på 2015 års nivå, med samma allokering och att den ersätts med skattebefriad dansk biogas, blir 2,11 miljarder SEK för 2016 och 2,13 miljarder för 2017 (inklusive moms).

Övergripande beskrivning av stödsystem/styrmedel för biogas i Nederländerna, Tyskland och Danmark:

  • Nederländernas stödsystem bygger på ett produktionsstöd/inmatningstariff, skattelättnad och kvotplikt.
  • Tysklands stödsystem bygger på reducerade nätverkstariffer, garanterad avsättning och inmatningstariffer.
  • Danmarks stödsystem bygger på produktionsstöd och användningsstöd. 

Jämförs endast inmatningstarifferna mellan de olika länderna så erhåller dansk biogas, 0,638 SEK/kWh, tysk biogas får upp till 2,25 SEK/kWh och nederländsk 0,372 SEK/kWh. Detta inkluderar dock inte eventuella skattelättnader, användarstöd och andra incitament som kan vara tillämpliga i respektive land. Dessa inmatningsstödnivåer kan jämföras med det svenska gödselgasstödet som uppgår till 0,4 SEK/kWh.

Den billigare danska biogasen bidrar till att ”produktionskostnaden” för hela biogasvolymen minskar och närmar sig referenspriset för naturgas. Detta medför risk för överkompensation enligt EUs statsstödsregler och därmed ett hot mor den svenska skattebefrielsen för biogas. Om Energimyndighetens estimeringar för 2016 används om en biogasanvändning om 1,1 TWh så innebär det att dansk import om 0,825 TWh krävs för att hota skattebefrielsen.

Med nuvarande takt under 2017 kommer skattebefrielsen att ”hotas” redan under första kvartalet 2018, men med tanke på prisnivån på den danska importerade biogasen kan den redan idag anses vara överkompenserad.

Se även rapport nr 2017:33 Utredning och analys av lämpliga styrmedel för svenskproducerad biogas efter 2020


Skriv ut:

Datum