Svenskarna vill minska sina avfallsmängder

Tre fjärdedelar av svenskarna gör redan i dag något för att minska mängden avfall, lika många kan tänka sig att göra ännu mer.

Det framgår av en undersökning som Avfall Sverige och Naturvårdsverket låtit göra.

De viktigaste åtgärderna för att minska avfallet är att köpa mer hållbart - undvika slit och släng - och äta upp all mat man handlar. 85 respektive 81 procent av de tillfrågade angav de olika alternativen. 70 procent tyckte den viktigaste åtgärden är att lämna egna saker till second hand, men bara 43 procent vill köpa. Renovera och laga i stället för att slänga och köpa nytt ansåg 68 procent av de tillfrågade som den viktigaste åtgärden.

Många av svaren visar att svenskarna kopplar avfallsfrågan till klimatfrågan.

Undersökningen visar att kvinnor och familjer med barn gör betydligt mer för att minska sina avfallsmängder än män och familjer utan barn. De grupperna tror i stället att det inte finns något samband mellan deras privata konsumtion och mängden avfall.

Hur kan då svenskarna påverkas att minska mängden avfall? Mer information om hur man kan göra, svarar ungefär hälften, och fler kvinnor än män. Män är lättare att påverka med ekonomiska medel. 38 procent av de tillfrågade vill först ha bevis på att det är bra för miljön.

Undersökningen, som är ett projekt under "Europa minskar avfallet", genomfördes 6-15 november av undersökningsföretaget GfK. Tusen slumpmässigt utvalda svenska medborgare över hela landet deltog i undersökningen.

Fakta:

Veckan "Europa minskar avfallet" är ett 3-årigt projekt, som stöds av EU-kommissionen. Avfall Sverige är nationell samordnare och projektet stöds av Naturvårdsverket. Inom projektet betonas speciellt vikten av att förhindra att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

Under veckan kommer aktiviteter att anordnas runt om i Sverige. Målet är att nå så många invånare som möjligt. Genom aktiviteterna ska vi lära oss hur miljön påverkas av allt det vi slänger och vad var och en av oss kan göra för att minska sitt sopberg.

Läs mer på www.minskaavfallet.se eller www.avfallsverige.se

För mer information, kontakta:

Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

Anna Åhlander, projektledare Avfall Sverige, tel 040 167 175, anna.ahlander@remove-this.avfallsverige.remove-this.se


Skriv ut:

Datum