Syntesrapport deponigas

En sammanställning av utvecklingsprojekt finansierade av RVF och Avfall Sverige under 20 år

Sammanfattning: RVF och Avfall Sverige har under många år finansierat ett flertal studier som behandlar deponigas ur olika perspektiv. För att kunna gå vidare med ett strategiskt arbete i sitt utvecklingsarbete inom deponigasområdet har Avfall Sverige låtit sammanställa erfarenheter och slutsatser från projekt inom lakvattenområdet som har genomförts med finansiering från RVF och Avfall Sverige sedan 1991.

Denna syntesrapport behandlar 17 deponigasrapporter som publicerades i RVFs och Avfall Sveriges publikationsserier under åren 1991 till 2010.

Deponigasrapporterna delas in i fyra kategorier: Drifterfarenhet, processförståelse och teknikutveckling, läckage till atmosfären och säkerhet. Innehållet i rapporterna presenteras i kapitel tre, och i kapitel fyra diskuteras erfarenheter och slutsatser från de olika projekten. En sammanställning av syfte, genomförande och slutsatser för samtliga 17 deponigasrapporter finns i bilagan till denna rapport.

Fokus i deponigasrapporterna har varierat de senaste tjugo åren, i enlighet med rådande intresse för deponigasfrågor. Under tidigt 1990-tal låg tyngdpunkten på processförståelse och utveckling av tekniker för optimerad utvinning av deponigas. Intresset för deponigasfrågor avtog efter hand som lagstiftningen styrde det organiska avfallet från deponering. Under 2000-talet har klimatdebatten gjort att projekt som rör läckage av deponigas till atmosfären rönt ett allt större intresse. Idag dominerar klimatfrågan och intresset för deponigas som förnyelsebar energi, samt frågor som berör säkerhet och optimerad drift.

I slutsatserna i denna rapport konstateras att läckage av deponigas till atmosfären kommer att fortsätta att vara av intresse både ur ett myndighetsperspektiv och ur ett driftsperspektiv. Deponigas kommer också att fortsätta att vara en intressant förnyelsebar energikälla vilket ökar behovet av att effektivisera utvinning av gas. Syntesrapporten har identifierat ett behov av FoU-relaterade projekt inom detektering och kvantifiering av läckage samt mer konkret handledning som stöd för etablering, drift och underhåll av uttagssystem för deponigas.


Skriv ut:

Datum