Systemet för spårbarhet skjuts upp

I slutet av sommaren var det tänk att ett digitalt system för att spåra avfall skulle sättas i drift. Nu har dock beslut tagits för att skjuta upp starten till den 1 november.

Det är ett omfattande system för rapportering av farligt avfall, och i förlängningen också övrigt avfall, som skulle ha sjösatts i augusti. Målet är att förbättra kunskapen om vilka mängder som uppkommer, vart de förs och hur de behandlas. Men informationen om hur systemet kommer att implementeras har dröjt.

Regeringen har nu beslutat om regelförändringarna. En utökad anteckningsskyldighet börjar gälla den 1 augusti och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Den preciserar skyldigheten om vad och hur som verksamheter ska föra anteckningar om. Bland annat ska behandlare föra anteckningar kring resultatet av behandlingen. Från den 1 november ska dessa verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Naturvårdsverkets förslag innebär att nu gällande bestämmelser om anteckningsskyldighet i huvudsak behålls, men revideras och kompletteras i viss mån för att fullt ut genomföra kraven på spårbarhet och registrering av uppgifter som följer av artikel 17 och 35.1 i avfallsdirektivet. Bland annat tillkommer krav på att den som behandlar avfall ska redovisa tidpunkt för när avfall tas emot och mängden av produkter och material som återvinningsförfaranden resulterar i. 

Detta innebär alltså att nuvarande krav på anteckningsskyldighet fortsätter att gälla men kompletteras med utvidgade krav på anteckningar (det som i dagligt tal kallas sårbarhet). 

Enligt myndigheten ska inga anteckningar behöva rapporteras in retroaktivt för perioden 1 augusti till 31 oktober.

Läs mer hos Naturvårdsverket
 


Skriv ut:

Datum