Tester av bottenaskor från avfallsförbränning för bedömning av irriterande och frätande egenskaper

RAPPORTEN ÄR UPPDATERAD 2019-03-15

I EU-kommissionens vägledning om klassificering av avfall finns det anvisning om hur HP4/8 ska hanteras genom antingen beräkningar eller tester. Testresultat står alltid över beräkningsmetoder. Målet har varit att kunna gör en välgrundad och korrekt bedömning om hur bottenaskor från energiåtervinning kan klassificeras avseende irriterande/frätande egenskaper (HP4/8). I detta projekt har man därför låtit testa bottenaskor från 11 svenska energiåtervinningsanläggningar.

Bottenaskor från elva svenskan förbränningsanläggningar undersöktes med avseende på klassificering som farligt eller icke farligt avfall enligt HP4 (irriterande) och HP8 (frätande/korrosivt) med hjälp av det s.k. Young-testet. Young-testet visar att bäddaska från avfallsförbränning samt slaggrus från avfallsförbränning i roster klassas som icke farligt avfall enligt HP4 (irriterande) och HP8 (frätande/korrosivt). Slagg från avfallsförbränning i roster klassas som icke farligt avfall enligt HP8, medan det i ungefär hälften av fallen klassas som farligt avfall enligt HP4 med detta grundläggande screeningtest. Uppföljande in vitro-tester på ett representativt slaggprov enligt OECD/OCDE 439 visar att slagg klassas som icke farligt avfall enligt HP4.


Skriv ut:

Datum