Tillämpning av lagen om skatt på avfall

Hur avfallsskatt tas ut och hur nämnda lag tillämpas är någonting som alla Avfall Sveriges kommunmedlemmar och kommunala bolag kommer i kontakt med i verkställandet av den kommunala renhållningsskyldigheten. Det finns också behov av vägledning till Avfall Sveriges associerade medlemmar när de som konsulter biträder kommuner och kommunala bolag i frågor som rör lagen om skatt på avfall.

Frågor angående lagen om skatt på avfall är frekvent återkommande frågor inom ramen för Avfall Sveriges medlemsrådgivning. Det finns därför ett behov av såväl internt som externt vägledningsstöd när det gäller tillämpningen av lagen om skatt på avfall.

Avfallsskattelagen är avsedd att harmoniera med de avfallsrättsliga reglerna i miljöbalken och tillhörande lagstiftning. Men skattefrågorna hanteras av Skatteverket och, vid tvist, av förvaltningsdomstolarna (förvaltningsrätten i Falun, Kammarrätten i Sundsvall och Högsta Förvaltningsdomstolen) och inte av miljöprövningsdelegation eller mark- och miljödomstol vilka hanterar de miljörättsliga prövningarna av avfallsanläggningar. Därmed är det inte ovanligt att förståelsen för de miljörättsliga aspekterna – till exempel vad som är mellantäckning – är förhållandevis dålig i rättstillämpningen. Detta är ett problem som förstärks av den teknikutveckling som avfallsbehandlingsindustrin har genomgått sedan lagen infördes. Förarbetena saknar i mångt och mycket tydlig redovisning av de återvinningstekniker som numera utgör vanliga metoder för till exempel framställning av fast lagringsbart bränsle. Det leder inte sällan till tvister mellan verksamhetsutövarna och Skatteverket beträffande bland annat skatteundantagens tillämplighet.

Målsättningen med rapporten är att utgöra ett generellt kunskapsdokument för Avfall Sveriges medlemmar när det gäller tillämpningen av lagen (1999:673) om skatt på avfall och praxis angående uttag av avfallsskatt. Syftet med rapporten är att beskriva tillämpningen av lagen (1999:673) om skatt på avfall.

Den första delen är allmän och utgår från särskilda frågor i främst avfallsskattelagen, till exempel vad som är en avfallsanläggning eller avdragsrättens utformning. Den andra delen utgår istället från avfallsskattelagens respektive paragrafer. I viss mån överlappar därför de båda delarna varandra, men den senare delen är mer detaljerad.


Skriv ut:

Datum